Протестите за горивата са редки, рехави и бързо утихват.