Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗРЕЯТ ПРОМЕНИ В ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ГИЛДИЯ

В гилдията на застрахователите продължава интензивната обмяна на мнения, която би трябвало да доведе до консолидиране на позициите им. Излъчената от общото събрание на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) помирителна комисия вероятно също усърдно си върши работата. БАНКЕРЪ пръв съобщи за различията в становищата на застрахователните дружества и за отложения за 12 май 2005 г. годишен форум, а сега дава възможност на застрахователите да изразят становищата си по проблемите, които ги разделят или сближават - за бъдещето на съсловната им организация и за назряващите промени в застрахователния бранш.Валери Алексиев, прокурист на ДЗИ - Общо застраховане:С последните промени в Закона за застраховането управителният съвет на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) назначава УС на Гаранционния фонд. Така от хората, които са в ръководството на Асоциацията, в голяма степен зависи кой ще управлява Гаранционния фонд, в който правят вноски всички застрахователни компании. И тъй като големите дружества, включително ДЗИ, плащаме във Фонда пропорционално на премийния си приход по застраховка Гражданска отговорност, на практика до голяма степен го издържаме. Затова държим да присъстваме в него, настояваме за паритет и за контрол върху начина на управление на неговите средства. Бих казал, че битката за УС на асоциацията всъщност е битка за УС на Гаранционния фонд. Затова предлагаме общото събрание, в което са представени всички членове на АБЗ, да избира УС на фонда, което ще бъде справедливо и демократично решение. Мисля, че ако не съществуваше този спорен текст, нещата щяха да изглеждат различно за АБЗ. В управлението на фонда към Националното бюро на българските автомобилисти Зелена карта доминира застрахователната компания Алианц България - в управителния съвет трима от петимата членове са нейни представители (не сме съгласни с формулировката за физическите лица - експерти). По наше мнение не би трябвало да се допуска доминация от когото и да било в колективните органи на колективните фондове. Оттук възниква и големият спор. От едната страна са почти всички големи застрахователни компании, от другата - Алианц с няколко по-малки дружества около себе си като Общинска компания, Енергия и други. Спор се разгоря и по проектобюджета на АБЗ. Едното становище бе за диференцирани вноски, в зависимост от пазарния дял на дружествата, другото, което подкрепяме, е всички членове на АБЗ да плащат равни вноски. Защото в противен случай големите компании отново ще се натоварят с издръжката на организацията. Групата около Алианц България искаше деветчленен състав на УС, докато ние предлагаме тричленен - председател и двама секретари на щат: единият с отговорности по международните въпроси, а вторият да следи за лобистките връзки на асоциацията с институциите в страната. Ако успеем да преодолеем проблемите, които ни разделят, ще сме в състояние да развиваме професионалната си организация, призвана да защитава своите членове, особено в момент, когато трябва да бъде подготвен и приет новия Кодекс на застраховането във връзка с влизането на България през 2007 г. в Европейския съюз. Становището на асоциацията трябва да има тежест и сила и затова е много важно кой ще влезе в нейния управителен съвет. АБЗ ще трябва да лобира, да изготвя становища на гилдията във връзка с присъединяването на страната в ЕС, да дава мнения за промени в законите.Даниела Конова, председател на съвета на директорите на ОРЕЛ - Г Холдинг, председател на съвета на директорите и главен изпълнителен директор на ЗК Орел, председател на съвета на директорите на ЗК Орел живот и на БЗОК Закрила :Във връзка с общото събрание на Асоцицията на българските застрахователи мога да кажа, че приемам като нормално да има дискусия, при положение че точка в дневния ред е приемане на нов устав на АБЗ. Не бих казала, че е имало спорове, а по скоро бяха представени гледни точки на членове на асоциацията във връзка с по нататъшната й структура и управление. Всички стигнаха до единното мнение, че членовете на асоциацията са се готвили професионално и задълбочено за форума, на който да бъде приети нова платформа, философия и стратегия за развитието на застрахователния бранш. Добра е идеята за изграждането на Кодекс за застраховането, който да замени действащия Закон за застраховането (създаден като нормативен акт през 1997 г., когато нямаше функционираща нормативна уредба, регулираща застрахователната дейност). Но структурата и съдържанието на този акт следва да се изграждат във взаимодействие с широко представителство от застрахователния сектор. Наложително е да се подложи на професионална дискусия целесъобразността за изграждане на един нов нормативен акт, какъвто е предложеният Проект на Кодекс за застраховането или изграждането на няколко взаимосвързани специализирани нормативни акта. Не бива да се омаловажава това, че всяка нова нормативна уредба ще бъде визитната ни картичка за част от обединена Европа, и би следвало максимално да бъде синхронизирана с действащите и предстоящите за приемане Директиви на ЕС и със затворените глави: Свободно предоставяне на услуги и Свободно движение на капитали. Повишаването на критериите за извършване на застрахователна дейност, което важи и за здравноосигурителната дейност, е препоръчетелно. Тези и много други въпроси, касаещи изграждането на добро законодателство, следва да бъдат приоритет на управлението на Асоциацията на българските застрахователи.Коста Чолаков, изпълнителен директор на Интерамерикан България:На общото събрание на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), което бе отложено за 12 май 2005 г., бяха изразени различни мнения. Становището на Интерамерикан България е кратко и ясно - позитивно сме настроени и желаем бъдещето ръководство на браншовата организация да защитава ефективно интересите на съсловието и на цялата застрахователна индустрия. Ще подкрепим мненията на колегите именно в тази насока.Независимо от споровете и разногласията по време на форума смятаме, че новото ръководство на АБЗ, без значение от колко членове ще се състои, трябва да бъде на ниво и да лобира за развитието на българския застрахователен бизнес, при това не само в България, но и в Европа. Асоциацията трябва да бъде дееспособна и да информира членовете си за случващото се в бранша на общоевропейско равнище. Новият устав на АБЗ също трябва да бъде съобразен с новите, бързо променящи се условия, особено във връзка с присъединяването на страната към Европейския съюз, както и да дава възможност идеите, които имаме, да бъдат прилагани на практика, в рамките на възможното, разбира се. Колкото до Кодекса за застраховането, внесен от Министерския съвет в парламента, той беше широко коментиран сред колегията, както и в асоциацията. Повечето застрахователни дружества дадоха становищата си, обогатиха го с идеи и предложения, които, надяваме се, ще бъдат взети под внимание от народните представители. Максим Сираков - член на УС на АБЗ и Първи вицепрезидент на Алианц България Холдинг:Асоциацията се представлява от управителен съвет, който ръководи оперативната и дейност и има съвсем ограничен щатен състав от експерти. В последните години задачите нараснаха лавинообразно. Само във връзка с промените в данъчното законодателство през 2004 г. са изготвени десетки становища, проекти, многобройни срещи и дискусии с различни органи. Още повече време отне промяната на Закона за застраховането, а кореспонденцията и връзките с чужбина станаха всекидневие. Досега основната работа в АБЗ се извършваше от членовете на УС и от изградените към него професионални комисии от експерти на дружествата. Смятаме, че е необходимо да се разшири малко щатният състав от експерти, както е в другите асоциации. Основната оперативна работа трябва да се извършва вътре в АБЗ, а не от дружествата. В тази връзка възникнаха различни предложения, някои считат че УС трябва да се разшири, други не споделят това мнение. Има предложение оперативната работа и щатният състав да се ръководят от изпълнителен директор, както и друг вариант - с главен секретар и секретар по евроинтеграция. Освен това изборът на нов УС поражда известни спорове, както всеки избор. Нормално е да има състезателност, всеки се стреми да прокара идеите си, да защити определени позиции. В настоящия момент УС на АБЗ има функцията да надзирава Гаранционния фонд, което също създава интрига. Аз смятам, че ще намерим компромисния вариант, но е важно да има приемственост и заменяемост на УС. Той, освен предимства, създава и много задължения и работа, която изисква професионализъм, знания и е насочена от Общото събрание към интегриране с ЕС, която трудно бихме могли да променим.По отношение на кодекса за застраховането мога да кажа, че той е една по-съвършена фаза в развитието на застрахователното законодателство. Неговото предимство е, че събира в едно цялата нормативна уредба и е съобразен с последното поколение европейски директиви. Проектът, който беше внесен в НС, обаче има много слабости и по тях ние сме дали конкретни бележки и предложения. Бих казал, може би малко нескромно, че предложените от нас текстове превръщат проектокодекса в един добър и приемлив за индустрията законопроект. Разбира се, предстои още много работа, след като започне законодателния процес в парламента - съгласуване на текстове с надзора, избор на варианти и други. Това ще бъде една от най-важните задачи на АБЗ в следващия период, за която се надявам че ще успеем да мобилизираме съответния капацитет.Смятам, че занапред все повече ще се засилва и международната дейност на АБЗ, мониторингът и хармонизирането на нормативната уредба с европейските директиви по застраховането.

Facebook logo
Бъдете с нас и във