Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Зрее напрежение в БДЖ

Николина Ангелкова

Ско­рос­т­ни­те увол­не­ния на че­ти­ри­ма ди­рек­то­ри на сред­но ни­во в БДЖ пре­диз­ви­ка­ха се­ри­оз­на въл­на на не­до­вол­с­т­во към слу­жеб­ния ми­нис­тър Ни­ко­ли­на Ан­гел­ко­ва. През сед­ми­ца­та тя обя­ви, че ос­во­бож­да­ва  ше­фо­ве­те на ди­рек­ци­и­те, от­го­ва­ря­щи за ло­ко­мо­ти­ви­те в “БДЖ То­вар­ни пре­во­зи” и “БДЖ “Път­ни­чес­ки пре­во­зи”, как­то и ди­рек­то­ри­те “Чо­веш­ки ре­сур­си” в две­те дру­жес­т­ва. Ка­то при­чи­на бя­ха по­со­че­ни ло­ши­те ус­ло­вия на труд на ло­ко­мо­тив­ни­те ма­ши­нис­ти, не­дос­та­тъч­на­та им ква­ли­фи­ка­ция, проб­ле­ми с дис­пе­чер­с­ки­те връз­ки и ра­ди­ов­ръз­ки­те и ло­шо­то със­то­я­ние на ло­ко­мо­ти­ви­те.

Всич­ко тръг­на от ин­ци­ден­та на 9 ок­том­в­ри, ко­га­то мъж за­ги­на, а друг пос­т­ра­да, след ка­то ло­ко­мо­тив блъс­на лек ав­то­мо­бил на жп пре­ле­за в сто­лич­ния квар­тал “Обе­ля”. То­га­ва от На­ци­о­нал­на ком­па­ния “Же­ле­зо­път­на ин­ф­рас­т­рук­ту­ра”  съ­об­щи­ха, че ко­ла­та се е опи­та­ла да пре­ми­не рел­си­те след спус­на­та ве­че ба­ри­е­ра. Но по-къс­но тран­с­пор­т­ни­ят ми­нис­тър за­я­ви, че ръ­ко­во­ди­те­лят дви­же­ние на га­ра Во­лу­як, кой­то е слу­жи­тел на ком­па­ни­я­та, не е по­дал сво­ев­ре­мен­но сиг­нал за пре­ми­на­ва­не­то на ло­ко­мо­ти­ва през пре­ле­за. По ду­ми­те на Ан­гел­ко­ва при нап­ра­ве­на про­вер­ка в БДЖ “Път­ни­чес­ки пре­во­зи” е ус­та­но­ве­но, че от 180 ло­ко­мо­ти­ва с ра­ди­ос­тан­ции за връз­ка с дис­пе­че­ри­те в 15 те не са ра­бо­те­ли. В “То­вар­ни пре­во­зи” са про­ве­ре­ни 65 ло­ко­мо­ти­ва и в два ра­ди­ос­тан­ци­и­те не са фун­к­ци­о­ни­ра­ли.

Син­ди­ка­ти­те оба­че ос­та­на­ха край­но не­до­вол­ни от увол­не­ни­я­та. “Цел­та на сък­ра­ще­ни­я­та в БДЖ е да бъ­дат пре­мах­на­ти вис­ши­те кад­ри, за­що­то за съ­жа­ле­ние в дър­жав­ни­те струк­ту­ри има по­ве­че по­ли­ти­ка, от­кол­ко­то ико­но­ми­ка. При вся­ка ед­на смя­на на по­ли­ти­ци­те има сме­ни и при нас, ко­е­то не тряб­ва да е та­ка”, от­бе­ля­за Пе­тър Бу­нев, пред­се­да­тел на же­лез­ни­чар­с­кия син­ди­кат към КНСБ. Спо­ред не­го ра­бо­те­щи­те на пре­ле­за в сто­лич­ния квар­тал “Обе­ля” ня­мат ни­що об­що с БДЖ, а са слу­жи­те­ли на На­ци­о­нал­на­та ком­па­ния “Же­ле­зо­път­ни ин­ф­рас­т­рук­ту­ра”.

“По­ис­ках­ме от ми­нис­тъ­ра по­не две мер­ки, ко­и­то ще бъ­дат кон­к­рет­но свър­ше­ни и ня­ма да ос­та­нат са­мо на хар­тия.Тряб­ва да бъ­де по­доб­ре­но тех­ни­чес­ко­то със­то­я­ние на ло­ко­мо­ти­ви­те и ус­ло­ви­я­та на труд”, из­тък­на Бу­нев.

Меж­дув­ре­мен­но ръ­ко­вод­с­т­ва­та на “Хол­динг БДЖ” ЕАД и НКЖИ пред­с­та­ви­ха на ми­нис­тър Ни­ко­ли­на Ан­гел­ко­ва изис­ка­ни­те от нея в на­ча­ло­то на та­зи сед­ми­ца кон­к­рет­ни мер­ки за по­доб­ря­ва­не на ус­ло­ви­я­та на труд в бъл­гар­с­ки­те же­лез­ни­ци и по­ви­ша­ва­не на бе­зо­пас­ност­та на жп пре­во­зи­те на път­ни­ци и то­ва­ри.

В до­ку­мен­ти­те са раз­пи­са­ни не­за­бав­ни, сред­нос­роч­ни и дъл­гос­роч­ни мер­ки, свър­за­ни с ре­мон­та и под­дръж­ка­та на под­виж­ния със­тав и жп ин­ф­рас­т­рук­ту­ра­та, по­доб­ря­ва­не на ква­ли­фи­ка­ци­я­та на ек­с­п­ло­а­та­ци­он­ния пер­со­нал и план за по­ви­ша­ва­не на бе­зо­пас­ност­та. Пред­ло­же­ни­те не­за­бав­ни дейс­т­вия от две­те ком­па­нии са свър­за­ни с про­вер­ка на из­п­рав­ност­та на сис­те­ми­те за вла­ко­ва дис­пе­чер­с­ка ра­ди­ов­ръз­ка и ав­то­ма­тич­на­та ло­ко­мо­тив­на сиг­на­ли­за­ция, как­то и въ­веж­да­не на про­це­ду­ри за всекид­не­вен кон­т­рол, за­ед­но със за­сил­ва­не на ко­ор­ди­на­ци­я­та меж­ду от­дел­ни­те зве­на за кон­т­рол на бе­зо­пас­ност­та в две­те жп дру­жес­т­ва. Съ­що та­ка пред­ло­же­ни­е­то е вед­на­га да стар­ти­ра из­пъл­не­ни­е­то на под­ро­бен гра­фик за обу­че­ние на ек­с­п­ло­а­та­ци­он­ния пер­со­нал.

В на­ча­ло­то на след­ва­ща­та сед­ми­ца ми­нис­тър Ан­гел­ко­ва ще об­съ­ди с ръ­ко­вод­с­т­ва­та на жп ком­па­ни­и­те при­о­ри­тет­ни­те дейс­т­вия в крат­кос­ро­чен, сред­нос­ро­чен и дъл­гос­ро­чен план, как­то и не­об­хо­ди­ми­те фи­нан­со­ви сред­с­т­ва за тях­но­то из­пъл­не­ние, за­ло­же­ни в съ­щес­т­ву­ва­щи­те бю­дже­ти.

Вед­на­га след то­ва тя ще пред­с­та­ви за об­съж­да­не на син­ди­кал­ни­те пар­т­ньо­ри мер­ки­те за по­доб­ря­ва­не на ус­ло­ви­я­та на труд в бъл­гар­с­ки­те же­лез­ни­ци и по­ви­ша­ва­не на бе­зо­пас­ност­та на жп пре­во­зи­те на път­ни­ци и то­ва­ри. Цел­та е в мак­си­мал­но крат­ки сро­ко­ве, след одоб­ре­ние на син­ди­ка­ти­те в жп тран­с­пор­та, мер­ки­те да за­поч­нат да се из­пъл­ня­ват.

Facebook logo
Бъдете с нас и във