Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗПАД БУЛСТРАД РАЗПРЕДЕЛЯ 2.2 МЛН. ЛВ. ДИВИДЕНТИ

Общото събрание на акционерите на ЗПАД Булстрад, което се проведе на 16 юни 2006 г., реши да бъде разпределен брутният дивидент за отчетния период в размер на 2. 229 млн. лв., или по 1.58106 лв. за една акция. Решено бе също така 247.7 хил. лв. да бъдат заделени за фонд Резервен, а 82 хил. лв. от неразпределената печалба при трансформиране на преоценъчния резерв да бъдат вписани в перо Допълнителни резерви. Акционерите приеха доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2005 г., както и годишния финансов отчет на компанията. Събранието освободи от отговорност членовете на мениджмънта за дейността им през 2005 г. и избра одитор за 2006 година.
Преди около половин година (на 30 декември 2005 г.), с решение на извънредното общо събрание на акционерите, ЗПАД Булстрад увеличи капитала си от 14.1 млн. на 19.74 млн. лв., като издаде нови 564 хил. броя акции с номинална и емисионна стойност от 10 лева. За обслужване на дейностите около увеличението на капитала тогава бе избран инвестиционният посредник Ти Би Ай Инвест, а набирателната сметка бе открита в БУЛБАНК. Увеличението отразява стремежа на дружеството да постигне по-висок пазарен дял и да се подготви за работа след приемането на България в ЕС и следващото свободно движение на капитали. ЗПАД Булстрад постига целите си и като разширява клиентската си база и внедрява нови продукти, които отговарят на повишените изисквания на пазара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във