Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Земните грижи на предприемача на село

Земята е един от най-атрактивните активи за инвестиции – за обработка и производство на храни, за строителство, за спекулации...

Това обяснява големия интерес към нея. Нароиха се и много дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), които се хвърлиха да развиват проекти в този сектор. Някои от тези фирми не успяха да разгънат идеите си и тръгнаха по пътя на връщане на лиценза.

Други компании успяха, защото започнаха по-рано или пък заложиха на осъществими проекти. В някакъв момент обаче на тях им натежа публичността на тяхната дейност и законовото задължение да делят печалбата си с акционерите и също тръгнаха по пътя на връщане на лиценза си за извършване на дейност на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти. (По закон АДСИЦ фондовете трябва да изплащат като дивидент поне 90% от печалбата си).

Разбира се, те не се отказват от апетитния си бизнес и ще продължат да развиват проектите си като обикновени акционерни дружества.

Има и трета група такива дружества, които върнаха лиценза за извършване на дейност и направо тръгнаха към ликвидация.  

Успешно приключи обратното изкупуване на акциите от

"Агро Финанс“ АДСИЦ,

което е първата стъпка към връщане на лиценза.

Предложението бе на цена от 3.70 лв. за една акция, като то бе прието от притежателите на 4126 акции на дружеството със специална инвестиционна цел, и представляват 0.013% от капитала на агрофонда.

Офертата, която бе одобрена от Комисията за финансов надзор, бе за обратно изкупуване на 38 524 броя акции или 0.12% от капитала. Дружеството развива дейността си в областта на инвестициите в недвижими имоти, по-специално в земеделски земи (секюритизация на недвижими имоти*). То може да придобива и новоизграждащи се и завършени сгради – жилищни, индустриални, стопански, както и части от такива сгради. Приходите му са основно от наеми и ренти на земеделска земя.

В момента 32 181 184 акции, или 99.88% от книжата с право на глас на агрофонда, са собственост на "Агрион Инвест“ АД. Компанията (бивша "Уинслоу ленд инвест") е собственост на основателите на "Винпром Пещера" Антон Щерев и Атанас Петков.

Мениджърите на "Агро Финанс“ АДСИЦ, което е създадено през 2006 г., заявиха своето намерение да се откажат  от лиценза си за АДСИЦ и то да стане обикновено акционерно дружество в края на миналата година. То бе потвърдено и от акционерите, които гласуват "за"  това предложение на свиканото за 11 ноември общо събрание. 

След като КФН отнеме лиценза на "Агро Финанс" АДСИЦ то ще стане обикновено акционерно дружество. Такова преобразуване - от АДСИЦ в АД, се предлага за първи път в България.  Плановете са дружеството да запази предмета си на дейност и да продължи да работи в сектора на недвижимите имоти, уточняват от фирмата. 

Възможно е да последва и отписване на "Агро Финанс" АДСИЦ от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор. Такова намерение засега няма заявено.

Към 30 април тази година агрофондът притежава инвестиционен портфейл от 138 467 дка земеделска земя. Средната цена на придобитите парцели, с включени разходи, е 317.64 лева за декар. С най-висока концентрация са земеделските земи в областите Монтана, Плевен и Враца. Средната договорена рента е в размер на 52.11 лева, като тази сума расте и  през последните две години  тя е била съответно 54 и 50 лева.

Други две дружества, които инвестират  в земеделски земи - "Агроенерджи" АДСИЦ и "Агронереджи Инвест" АДСИЦ, които са под контрола на т "Вентчър екуити България" ЕАД, което е собственост на предприемача Светослав Божилов, също направиха опит в края на миналата година да върнат лицензите си за извършване на дейност. Идеята на мениджмънта  им е след този доброволен отказ да станат обикновени акционерни дружества, като запазят предмета си на дейност и продължат да работят в сектора на недвижимите имоти. И двете са еднолична собственост на "Вентчър екуити", но законът за АЗСИЦ ги задължава да направят обратно изкупуване като задължителна предпоставка за доброволен отказ от лиценза.

"Агроенерджи" АДСИЦ

има лиценз от КФН  за извършване на секюритизация на земеделска земя от юни 2008 година. От август миналата година "Вентчър екуити България" ЕАД притежава всички акции от капитала на това дружество.  

На 18 май приключи предложението за обратно изкупуване на 18.5 млн. акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на агрофонда при цена от 1.65 лева за един брой. Ното един акционер не е приел офертата. 

Към края на март фондът притежава общо 2215 декара. Две трети от парцелите са в Търговище и в  Бургас, но има имоти и в областите Шумен, Перник, София и Пловдив. През новата стопанска година 2020/2021 под аренда са отдадени 1410 дка от всички имоти. А фондът има да си събира общо 191 000 лева от неплатените към него наеми по сключени договори, съобщават от дружеството. 

"Агроенерджи" е завършило миналата година със загуба от 120 хил. лева при положение, че е била само 56 хил. лева за 2019-а. Това е и причината  дружеството да не е изплащало дивидент на акционерите си.

"Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

се занимава със закупуване на земеделска земя с цел да я отдава  под наем и аренда, и за окрупняването й. То има лиценз за извършване на дейност от май 2006 година. 

На 17 май приключи предложението за обратно изкупуване на 27 961 916 акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на агрофонда при цена от 1.75 лева за един брой. Ното един акционер не е приел офертата. 

Агрофондът владее 49 083 дка земеделски земи в 19 области у нас. Стойността на придобитите имоти към края на март е 30.43 млн. лева при средна цена на декар от 620 лева. Половината от нивите са отдадени под аренда. Агрофондът има да получава 435 хил. лева несъбрани вземания.

За изпълнение на инвестиционната си програма за закупуване на земи "Агроенерджи Инвест" ползва банков кредит. 

За миналата година дружеството отчита загуба от 281 хил. лева.  От 2010 г. насам "Агроенерджи Инвест" редовно  изплаща дивидент на акционерите си.

Сега и трите дружества очакват решението на КФН за отнемане на притежавания от тях лиценз за извършване на дейност след техния изричен отказ.

 

Агрофондовете са и сред най-активните играчи на пазара при комасацията

(окрупняването на парцелите). Така те създават по-добри условия за механизирана обработка на земята и за развитие на модерно земеделие. Заедно с това, а и поради голямата разпокъсаност на поземлената собственост у нас, по този начин се вдига цената на тези окрупнени терени и тя е по-висока от тази на останалите парцели, предлагани на пазара. А това пък е другият източник на приходи за дружествата със специална инвестиционна цел, освен рентата.

Тези дружества са интересни за инвеститорите поради възможността за участие на пазара на земеделска земя и с малки суми, а освен това законът задължава агрофондовете да разпределят най-малко 90% от печалбата си като дивиденти всяка година. 

Въпреки облекченията, които тези фирми ползват - например, те са освободени от корпоративен данък печалба, някои от тях търсят начин да излязат от тесните рамки на  определението  "дружества със специална инвестиционна цел". 

 

*Секюритизация на недвижими имоти - инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти). 

Facebook logo
Бъдете с нас и във