Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗЕМЕДЕЛСКОТО МИНИСТЕРСТВО С НОВА СТРУКТУРА

Общата численост на работещите в Министерството на земеделието и горите ще бъде намалена с 632 щатни бройки. Това предвижда приетият от правителството нов устройствен правилник на ведомството. Намалението ще е за сметка на числеността на персонала във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на земеделието и горите. Предвижда се министерството да има една главна и 20 други дирекции. Очакванията са така да се подобри цялостната организация на неговата работа и да се оптимизира дейността на отделните звена.
На пряко подчинение на министъра ще са инспекторатът, финансовите контрольори, дирекциите Вътрешен одит, Сигурност на информацията и отбранително-мобилизационна подготовка, както и звеното Наблюдение и координация на дейността на Разплащателната агенция. В общата администрация ще са дирекциите Човешки ресурси, Канцелария и архив, Правни дейности, Финансово-стопански дейности, Обществени поръчки и концесии, Информационна и комуникационна осигуреност и Информация, връзки с обществеността и протокол.
Специализираната администрация ще е организирана в една главна дирекция - Земеделие и гори, която има 28 териториални звена, и в 11 дирекции. Сред тях са Поземлени отношения, Търговски дружества с държавно участие, Инвестиционна политика, Европейска интеграция и международни отношения, Европейски и международни програми и проекти, Развитие на селските райони, Аграрно развитие, Безопасност и контрол на храни и фуражи и др.

Facebook logo
Бъдете с нас и във