Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Земеделският министър заповяда спиране на горската сеч

Служебният земеделски министър проф. д-р Христо Бозуков е издал заповед, с която на практика се спира неналежащата горска сеч, съобщава сайтът на ведомството. 

Според нея "до края на годината се ограничава планирането и провеждането на сечи в държавните горски територии. Забраната обхваща  изсичането на гори в 15 метровата зона от двете страни на постоянните водни течения, както и в буферната зона, която включва 100-метровата ивица на реките Марица, Тунджа, Места, Струма, Арда, Лом, Цибрица, Огоста, Скът, Искър, Янтра, Вит, Сазлийка, Стряма, Осъм, Русенски Лом, Камчия, Велека и Резовска.

Преустановява се и сечта в ивицата от 15 метра от всяка страна на поройните водни течения, в периметър от 200 метра около язовири и езера и в радиус от 20 метра до извори, кладенци, каптажи, водопои и други водоизточници, които не са включени в санитарноохранителните зони. Ограничават се сечите в урбанизирани територии и горски територии за защита на сградите и обектите на техническата инфраструктура в определени диапазони."

Ще се допускат само санитарни, принудителни и технически сечи, когато трябва да се опазват горските територии от пожари, при усвояване на дървесина от имоти с променено предназначение, имоти, върху които е учредено право на строеж или право на ползване и сервитути по реда на Закона за горите и Закона за енергетиката. Сечи ще бъдат провеждани и за защита бреговете и островите на река Дунав, както и на създадените хидромелиоративни системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите.

По нареждане на проф. Бозуков държавните предприятия ще намалят и с 30% обема на предвиденото средногодишно ползване на дървесина по горскостопанските планове.

За изпълнението на заповедта горските стопанства ще иззвършват засилен контрол, а в държавните горски предприятия, регионалните дирекции по горите и държавните ловни стопанства ще бъдат изпращани мобилни екипи от Изпълнителна агенция по горите.

Изпълнителната агенция по горите пък трябва да предприеме действия за дигитализация и осигуряване на публичност на дейностите в горския сектор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във