Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Зелена светлина пред наредбата за присъединяване към разпределителните ел. мрежи

Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ ще приеме на 19 септември наредбата за промените в за реда и условията за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи. Това обяви председателят на комисията Иван Иванов в петък след обществено обсъждане на проект за промяна.

Промените се наложиха заради измененията на Закона за устройство на територията. Целта е да се създаде законова уредба за практическото за служебно предоставяне на изходни данни от страна на експлоатационните дружества в хода на присъединяване на обект на клиент към съответната мрежа. Очакванията са мярката да доведе и до намаляване на административната тежест в процедурите по присъединяване на обекти към съответната електрическа мрежа. Причина да приемане на промяна на наредбата е и приетият от правителството план за действие с мерки в основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите.

Важна промяна е,че отпада изискването за представяне на сключени с експлоатационните дружества предварителни договори за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, като необходимо условие за съгласуване и одобряване на инвестиционния проект, посочват от КЕВР като мотиви за промени в наредбата.

По време на предишното обществено обсъждане през юни представителят на ЧЕЗ Разпраделение Зорница Генова обяви, че още в хода на приемане на Закона за устройство на територията дружеството изрази становището, че с оглед защитата на обществения интерес и намаляване на административно-финансовата тежест не възразяват да се представят безвъзмездно изходни данни и друга информация, но само тогава, когато инициативата е от страна на държавните, на административните органи, а не когато имаме хипотеза на частен инвеститорки интерес. 

Чрез обсъжданата наредба се определят условията и редът за: присъединяване на обекти на клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните мрежи; присъединяване на обекти на производители към преносната или към разпределителните мрежи; промени в присъединяването на съществуващи присъединени към електрическите мрежи обекти и електрически централи; присъединяване на обекти на мрежови оператори към електрически мрежи на други оператори; сключване на договорите за присъединяване; преустановяване присъединяването на обекти на клиенти и на електрически централи. С приетата мярка се определят и границите на собственост между електрическите съоръжения на клиентите/производителите и електрическите съоръжения, елементи на преносната/разпределителната мрежа.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във