Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗД ЕВРО ИНС УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ

Застрахователят Евро Инс увеличава капитала си от 5 млн. на 6 млн. лв., реши общото събрание на дружеството, което се проведе на 21 април 2006 г. в хотел Кемпински - Зографски в столицата. Акционерите приеха доклада на УС за дейността на компанията, както и счетоводния отчет за 2005 година. След приспадане на данъците за миналата година чистата печалба на компанията възлиза на 1.4 млн. лв., 10% от нея в размер на 139.3 хил. лв. се заделят във фонд Резервен, 3378 лв. отиват по сметка Неразпределени печалби от минали години, а 250 хил. лв. ще бъдат заделени за дивиденти. С остатъка от печалбата в размер на 1 млн. лв. ще бъде увеличен капиталът на компанията, решиха акционерите. Това ще стане чрез издаване на 1 млн. нови поименни безналични акции с право на глас, всяка от които с номинал един лев. Те се разпределят съразмерно на акционерното участие до увеличението на капитала без реално внасяне на парични вноски. Събранието избра регистрирани одитори за 2006 г., както и номинирания за ръководител на специализираната служба за вътрешен контрол на дружеството Михаил Тенев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във