Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ ОЧАКВАТ КОНСОЛИДАЦИЯ В БРАНША

2004 ГОДИНА БЕ НАЙ-ДОБРА ЗА ОБЩОТО ЗАСТРАХОВАНЕ, ЧИИТО ПРЕМИЙНИ ПРИХОДИ НАДХВЪРЛЯТ 733 МЛН. ЛВ.Икономическото оживление в България се проектира и в застрахователното дело. Приходите от премиите на застрахователните компании за 2004 г. надхвърлят 834 млн. лв. (общо застраховане - 733 млн. лв., и животозастраховане - 101 млн. лв.). Увеличението за общото застраховане е 24% в сравнение с предходната 2003 г., а темповете на растеж се движат между 23% и 33%, съобщи Комисията за финансов надзор (КФН).Лакмус за положителните тенденции в развитието на пазара е и застрахователното проникване в икономиката, което измерва в проценти отношението на брутните премийни приходи спрямо брутния вътрешен продукт (БВП). В сегмента на общото застраховане то се е повишило с около 0.2 процентни пункта и от 1.74% през 2003 г. достига 1.92% през 2004 година. Анализаторите сочат и друг показател за успеха на общото застраховане в България - застрахователната плътност, която е еквивалентна на средния премиен приход на глава от населението. За миналата 2004 г. сумата е 94 лв., което е с 19 лв. повече, отколкото през предходната 2003 г., и отчита колко е похарчил средно всеки българин, за да застрахова автомобила или имуществото си. Финансовете резултати в общото застраховане за 2004 г. се обясняват нетолкова с повишаване на застрахователната култура на българите или с желанието им да сключват повече застрахователни полици, колкото с увеличените цени на задължителната Гражданска отговорност за автомобилите и на застраховките за недвижимости - логично следствие от бума в цените на сделките с имоти. За високия годишен резултат допринасят и автомобилните застраховки Каско и Зелена карта, чийто ръст се дължи на незатихващия апетит у българина да придобива реномирани марки коли. Заедно с Гражданска отговорност двете застраховки акумулират над 65% от годишния премиен приход на компаниите. Застраховките за пожар, природни бедствия и щети на имущество също допринасят съществено за финансовите резултати през 2004 година. Останалите видове застраховки не надвишават 10-15% от премиите.Отличници на 2004 година са дружествата с най-високи приходи от застрахователните премии и със съответстващи пазарни дялове. Макар че все още е рано за детайлни анализи на застрахователната 2004-а, която се очертава като най-добрата досега (срокът за внасяне на пълната информация от дружествата в КФН е до 30 април тази година), вече е известна великолепната четворка в застраховането. Това са четирите дружества, които прескочиха височината от 100 млн. лв. премийни приходи. Интересно е разместването върху призовата стълбичка. Няколко поредни години дружеството ДЗИ общо застраховане отстъпваше челното място на конкурента си Булстрад, но през 2004 г. компанията на Емил Кюлев отново възвърна позициите си, като постигна пазарен дял от близо 17% (при 16.4% за 2003 година) и отчете постъпления в размер на 124.5 млн. лева. Около 55% от премийните постъпления на ДЗИ са от автомобилното застраховане, следвани от приходите от имуществено застраховане. На трето място са привлечените средства чрез застрахователните карго полици. На клиентите са били изплатени 35 млн. лв. обезщетения, а печалбата на ДЗИ общо застраховане за 2004 г. се изчислява на 4.1 млн. лева. Според прокуриста на компанията Валери Алексиев, тя е монополист на пазара на морското и авиационното застраховане в България.На втора позиция отстъпи доскорошният лидер ЗПАД Булстрад. Дружеството постигна през 2004 г. премийни приходи в размер на 119 млн. лв., голяма част от които са от автомобилните застраховки, както и от застраховките Професионална отговорност. Пазарният дял на компанията за 2004 г. е 14.4%, докато през 2003 г. е бил 17.3 процента.Третото място в класацията по приходи от застрахователни премии заема българо-немската застрахователна компания Алианц България, която през 2004 г. постигна 112 млн. лв. постъпления. Дружеството отчита пазарен дял от 15.3%, който е с около 0.6 процентни пункта по-нисък от постигнатото от нея през 2003 г. ниво от 15.9 процента.В призовата четворка влиза и ЗД Бул Инс с премийни приходи за около 100.7 млн. лева. Компанията отчита ръст от 18.81% в сравнение с 2003 година, който се дължи по-скоро на автомобилните застраховки Каско, в които се е специализирала, отколкото на задължителните Гражданска отговорност.Едно от най-старите застрахователни дружества на пазара - ЗК Орел, държи призова позиция като най-бързо развиваща се компания, тъй като постига най-висок прираст от приходи за 2004 г. - 116.38 процента. И макар постъпленията от премиите на компанията да са с около 50 млн. лв. по-ниски от тези на номер четвърти - Бул Инс, Орел е една от малкото, в чийто застрахователен портфейл не преобладават по-рисковите автомобилни застраховки. На второ и трето място по ръст на приходите съответно са ЗК Левски Спартак - със 112.84%, и ЗАД Армеец - със 107.96 процента. Животозастрахованетопродължава да не вълнува особено българите, за които по-ценна е придобитата кола, отколкото собственият им живот. Ниските финансови резултати в животозастрахователния бизнес като цяло се дължат и на данъчните ограничения - при сключване на застраховка Живот се признават само 10% разходи. Този превантивен лимит е въведен заради схемите, чрез които по-скоро се постига ефектът на краткосрочното спестяване на данъци, отколкото едно дългосрочно животозастраховане, каквато е практиката в цял свят.Въпреки негативите от сравнително ниската застрахователна просветеност на населението (явно застрахователните компании недостатъчно ефективно рекламират и дистрибутират продуктите си), както и въпреки ограниченията на данъчните преференции, през 2004 г. браншът отбелязва сериозен ръст от 35.25% в сравнение с предходната 2003 година. Приходите от животозастрахователните премии възлизат общо на около 101 млн. лв., докато през 2003 г. те са били само 74.7 млн. лева. Печалбата на животозастрахователните компании за 2004 г. е общо 11.5 млн. лв., докато през предходната 2003 г. е регистрирана и загуба за 200 хил. лева. Лидер в животозастраховането отново е ДЗИ с премии за около 28.5 млн. лв. и пазарен дял от 28.2 процента. На второ място е ЗАД Алианц България Живот с около 27.8 млн. лв. приходи и дял 27.5 процента. Трета позиция държи застрахователна компания Орел Живот, която има 11.2% пазарно участие и е събрала премийни приходи за около 11.3 млн. лева. Застрахователят Ей Ай Джи Лайф България е четвърти в класацията с приходи в размер на 10.9 млн. лева. Според прогнозните оценки и през 2005 г. ще продължават да се увеличават показателите, свързани със задължителната автомобилна застраховка Гражданска отговорност, защото трябва да бъде постигнато изискваното от Европейския съюз застрахователно покритие на 80% на автомобилния парк в страната. Сега все още с Гражданска отговорност са снабдени само около 50% от движещите се по пътищата автомобили. Подобни са очакванията и в сектора на имуществените застраховки, защото към днешна дата незащитени са над 80% от частните български имоти. Най-смелите анализатори прогнозират около 1 млрд. лв. приходи от общозастрахователните премии през 2005 година.Надеждите и тревогитена застрахователите са свързани с периода непосредствено след приемането на България в Европейския съюз. Те се опасяват, че големите европейски застрахователи ще се настанят на българския пазар и с финансовата си мощ ще ги изтласкат в периферията. И тъй като в момента в България работят двадесет лицензирани за общо застраховане и дванадесет животозастрахователни компании, всички те явно ще са прекалено много за пазар като българския и е логично в бранша да настъпят бързи консолидационни промени, които вече са започнали в банковия сектор например. Много вероятно е повечето от застрахователните дружества да се слеят и окрупнят, други ще бъдат купени или погълнати от големи български или европейски застрахователи, което ще има положителен ефект върху цялостното развитие на застрахователното дело в страната. Пазарният дял вече няма да бъде определящият фактор, водещи ще бъдат качеството на услугите, на вътрешната организация и надзор на застрахователите. В Европейския съюз задължителните застраховки са многократно повече, което ще ги постави пред нови предизвикателства - ще рече за българските застрахователи настъпват интересни, но трудни времена.

Facebook logo
Бъдете с нас и във