Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Засегнатите от COVID 19 сектори натежават върху приходите на "Алкомет"

Шуменската фирма е водещият български производител на алуминиеви продукти и един от големите производители на Балканите.

През третото тримесечие на тази година няма необичайни или спорадични събития, сделки или съществени икономически промени, които съществено да променят отчетените приходи от дейността на дружеството. Това четем в отчета на мениджърите на "Алкомет" АД, което е специализирано в производство и търговия с алуминиев прокат, изделия от алуминий и алуминиеви сплави, използвани в машиностроенето, строителството, хранително-вкусовата промишленост и други отрасли.

Следвайки пазарното търсене, допълнителният производствен капацитет на пресов цех основно е бил насочен към два от продуктите – специални и стандартни профили. Поради това има увеличение на продажбите - на специални профили с 12.3%, a на стандартните с 14.3 на сто. При другите два продукта - елоксираните и боядисаните профили, има спад. 
Положителното в този период е съживяването на пазара, както и активизирането на потока от поръчки, които запълват производствения обем на завода почти изцяло. "Продължаваме  активна работа по проекти, свързани с изработване на завършени детайли с по-висока принадена стойност, с допълнителни повърхностни и машинни обработки за автомобилния сектор, машиностроенето и други", отбелязват от фирмата от Шумен.

В продажбата на валцови продукти към трето тримесечие спрямо същия период на 2019-а се запазват тенденциите, както негативните, така и позитивните, от предходните тримесечия на годината. Сериозно засегнатите от COVID 19 сектори на индустрията - автомобилостроене, строителство, машиностроене, са повлияли значително върху продажбите на техническото фолио и финстока. Това е довело до спад и при двата продукта съответно с по 26.4% и 12.8 на сто. От друга страна, консумацията на повече пакетирани храни и напитки е активизирало поръчките за конверторно  и домакинско  фолио, отбелязват от фирмата, които са съответно със 7.2% и 7.5% повече. Увеличената продажба с 21.9% на алуминиеви листа пък е в резултат на дейността на търговците и складовете за дистрибуция. 

Капацитетът на Валцовия цех в "Алкомет" постепенно се увеличава, тъй като е в процес на пускане в редовно производство  нов студеновалцов стан. Поръчките за валцови продукти следват този тренд, като пазарът с най-динамично развитие е американския.

 И през третото тримесечие Германия остава основен пазар за изделията на фирмата - с около  23.5% пазарен дял, следвана от Полша - с 14%,  Италия - с 13.6%,  Испания - с 12%, България, Недерландия, Австрия, Унгария, Дания, Франция.

Нетните приходи от продажби за деветте месеца възлизат на 262.84 млн. лева,  като в тях приходите от продажба на продукция са 260.76 млн. лева. И по двата показателя има намаление с около 3% спрямо същия период на миналата година, което пък е следствие главно от по-ниската стойност на алуминия. Средните цени на основната суровина за деветте месеца на 2020 и 2019 са съответно по 1449 EUR/MT и 1606 EUR/MT.
Анализът на разходите показва намаление на харчовете за материали с около 2% и за външни услуги от около 4%, но също така и ръст от  около 11.7% на нивата на разходи за заплати и осигуровки  в абсолютна стойност. Намаление има обаче в  разходите за лихви - над 37 на сто.

Като краен резултат за третото тримесечие е реализирана печалба след облагане с данъци в размер на 818  хил. лв., като за същия период на 2019-а тя е била в размер на 8.311 млн. лева. 

Към края на третото тримесечие в дружеството на трудов договор работят 1089 служители, като числеността на персонала е по-голяма в сравнение с тази за същия период на 2019-а. 

Акционерният капитал е разпределен между 52 фирми, притежаващи 98.98% от акциите, и 2473 индивидуални инвеститори с дял от 1.01 процента. Но развитието на фирмата се определя от два основни акционера - "Алуметал" АД с 73.25% от книжата с право на глас и FAF Metal Sanayii ve ticaret AS с 16.86% от капитала.

 

Развойна дейност

Като голям производител на валцови и пресови полуфабрикати от алуминий и алуминиеви сплави, "Алкомет" АД развива активна развойна дейност. 
Екипът от експерти от Дирекция "Иновации и развойна дейност", заедно с експертите от Дирекция "Продажби", продължават да проучват потенциалните пазарни ниши и разработват нови продукти и нови клиенти.
Основните развойни дейности през третото тримесечие са били насочени  към разработването на нови изделия за автомобилната промишленост, както и нови сплави и продукти за валцовата част. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във