Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Заради ръста в цените на земята, инвеститори бавят покупките

Земеделската земя остава сред интересните активи за инвестиции и в условията на Ковид пандемията. „Зенит Имоти” АДСИЦ е едно от първите дружества, които представят финансов отчет за четвъртото тримесечие на миналата година. Дейността му е свързана с инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или  продажбата им. 

Според мениджърите на дружеството, независимо от неопределеността на икономическата ситуация в страната и възможните последици от епидемичната криза, няма основания да се очаква съществено влияние на кризата върху функционирането на агрофонда  и преоценката на неговите активи.

През последното тримесечие „Зенит Имоти” АДСИЦ не е осъществявало сделки по замяна или покупко-продажба на земеделска земя. Поради увеличението на цените на земеделската земя въобще, а също и намаленото предлагане в определени райони от страната, дружеството е взело изчаквателна стратегия по отношение придобиване на повече земеделски земи. Стратегията на дружеството е да продължава да купува единствено и само с цел максимална концентрация в землищата, в които вече притежава земя. Към текущия период желанието е да се постига концентрация.

Инвестиционните активи на „Зенит Имоти” под формата на земеделски земи към края на декември не са променени. Те са Общо 1 255.322 дка, разпределени в областите Монтана, Разград и Ловеч. Под наем са отдадени 1254.19 дка или 99.87% от собствената земя за срок от една стопанска година 2019/ 2020. Средната цена на единица наемна площ е 56.48 лева. През последното тримесечие не са извършвани строежи, ремонти и подобрения.

Общата сума на сключените договори от агрофонда е 70 806 лева, като задължението за превеждане на сумите за текущата стопанска година бе до 30 септември. Към края на декември във фирмената каса е получена цялата дължима сума.

„Зенит Имоти” АДСИЦ приключва четвъртото тримесечие с положителен финансов резултат в размер на 6172 лева.

Стратегията на агрофонда е: покупка на земеделска земя и задържането й за срока на съществуването му. С оглед уедряването на тези площи някои парцели могат да бъдат продавани или заменяни. Целта е земята да носи постоянен текущ доход под форма на аренда. 

Инвестирането в акциите на “Зенит Имоти” АДСИЦ е свързано с висока степен на риск. Действителните бъдещи резултати от дейността на дружеството могат да се различават съществено от прогнозните резултати и очаквания в резултат на множество фактори. Пазарната /борсовата/ цена на неговите акции ще варира и може да се понижи под цената, на която те са придобити от инвеститорите. Ликвидният риск произтича от липсата на активна търговия с книжата на фирмата. Поради това, акционерите й могат да не успеят да продадат в желания момент всички или част от акциите си, или да са принудени да ги продадат на значително по-ниска цена, отколкото е тяхната справедлива стойност или последна борсова цена.

Дружеството работи единствено и само в сектора на недвижимите имоти и земеделска земя. Ето защо, акциите на дружеството до голяма степен носят рисковете, типични за инвестициите в недвижими имоти и земеделска земя. Тези рискове са:


  • промяна в общите икономически условия – неблагоприятна промяна в макросредата би повлияла негативно върху участниците на сектора и оттам върху цената на акциите на дружеството.

  • промяна в търсенето и предлагането на пазара на недвижима собственост – неблагоприятно развитие на пазара, би оказало негативен ефект върху стойността на имотите - собственост на агрофонда, а оттам върху стойността на активите му и неговите акции.

  • промяна в общото лихвено равнище в страната, и предлагането на заемен финансов ресурс за придобиване на недвижима собственост – тъй като дружеството възнамерява да ползва заемен ресурс с цел частично финансиране на инвестициите в недвижими имоти, увеличение на лихвените равнища и намаление на предлагания заемен финансов ресурс би намалило рентабилността на фирмата, а оттам и стойността на неговите акции.

  • промяна в данъчното законодателство, градоустройството и регулирането на околната среда, както и неблагоприятна промяна на законодателството, регулиращо сектора на недвижимите имоти биха имали отрицателно въздействие върху стойността на акциите на агрофонда.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във