Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Започва обществено обсъждане на промените в Закона за туризма

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане на институционалния си сайт проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма. Премените се налагат на първо място, защото до 1 януари 2018 г. в националното ни законодателство да бъдат включени изискванията на Европейския парламент и на Съвета за пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги. Тези изисквания се отнасят до приемане на общи правила за формиране на туристически пакети и за организиране на туристически пътувания в рамките на ЕС, като се гарантира на търговци и туристи спазването на техните права и задължения, независимо от националното право.

С приемането на проекта ще се постигне хармонизация на българското законодателство с останалите държави в ЕС за дейността на туроператорите и туристическите агенти, като се осигурява равнопоставеност на туристическия пазар. Освен това чрез проектозакона и транспонирането на директивата се цели да се намали административната тежест и спазването на разходите, а също се засилва ролята на взаимното признаване на защита при несъстоятелност.

В Закона за туризма се предлагат също промени за намаляване на административната тежест при предоставяне на услуги. Премахва се изискването за представяне за някои официални удостоверителни документи на хартиен носител, като се предвижда да се въведе нов формуляр „заявление-декларация“, което в основната си част има декларативен характер. Отпада изискванията за представяне на документи или техни копия за Организация за управление на туристически район, за сдруженията в процедурата по вписване в Националния туристически регистър, а също и при вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти.

Предвиждат се облекчения и при категоризацията на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, при сертификацията на СПА центровете, както и облекчения при лицензирането на екскурзоводи, планински водачи и ски учители. Отпада изискването за представяне на Декларация по образец за регистрация в Търговския регистър, както и декларация, че едноличният търговец не е поставен под запрещение. Предвижда се да отпадне изискването за представяне на справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в някои обекти.

Друга важна част от корекциите в закона са свързани с необходимостта от създаване на специализирано звено за контрол към министъра на туризма. То ще извършва регулярни и инцидентни проверки, ще прилага административни мерки и ще съставя актове за нарушения. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във