Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Започва кандидатстването по  програма „Зелена София“

На 20 май стартира кандидатстването по  програма „Зелена София“ на Столична община. Програмата има за цел облагородяването на зелени площи – общинска собственост в междублокови пространства и локални градини. Проектите по програмата се осъществяват в активно сътрудничество между Столична община и гражданите и са насочени към обновяване на озеленяването, подмяна и/или ремонт на елементите на парковото обзавеждане, създаване на зони за отдих. Материалите и оборудването за тези дейности се предоставят безвъзмездно от Столична община на кандидатите с одобрени проекти.

Допустими кандидати по програма „Зелена София” са всички етажни собствености в Столична община, регистрирани в районните администрации по чл. 46б от ЗУЕС или сдружения на собственици, вписани в регистъра по чл. 44 от ЗУЕС и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани на територията на Столична община по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или Закона за народните читалища.

Проектите се подават в районните администрации, на територията на които се намират терените, за облагородяването на които е разработен проектът. Крайният срок за подаване на проектните предложения е до 17,00 ч. на 20.06.2019 г. в деловодството на съответната районна администрация

Правилата на Програмата, Насоките за кандидатстване, образци на документите за кандидатстване и друга информация, необходима при подготовка на проектите е публикувана на интернет страницата на Столична община в раздел Околна среда на адрес:https://www.sofia.bg/program-green-sofia-2019

Facebook logo
Бъдете с нас и във