Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Заплатите в спрения проект "Бургас-Александруполис" продължават да растат

"Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ“ ЕАД, която правителството уж закри през 2011 г., все още я има. Това четем във финансовия отчет на дружеството към 30 юни тази година, качен на страницата на Министерството на финансите.

Основният му предмет на дейност: проучване, проектиране и експлоатация на тръбопровод за транспортиране на непреработен нефт между Бургас и Александруполис (Гърция), както и участие в дружества със същия или сходен предмет на дейност. Т.е. става въпрос за изграждане на нещо, което обаче е прекратено с референдум в Бургас още през февруари 2008-а! Най-силните аргументи против нефтопровода бяха свързани с опасенията за околната среда и с отрицателното влияние на индустрията върху туризма. Друг довод, на който се позоваха  противниците на тръбата, бе липсата на информация. Според тях няма яснота кой ще поеме гаранциите за сигурността на хората и на природата. Те изтъкнаха и това, че ползите от съоръжението за града Бургас са неясни.

"Проектна компания нефтопровод "Бургас-Александруполис БР" ЕАД е държавно акционерно дружество, в което министърът на енергетиката упражнява правата на едноличния собственик на капитала. "Транс Болкан Пайплайн Б. В." - Амстердам е създадена през 2008 г. по силата на Междуправителствено споразумение между Руската федерация, Република България и Република Гърция. В него "Проектна компания нефтопровод "Бургас-Александруполис БР" ЕАД притежава дял от 24.5% от капитала. Споразуманието предвиждаше реализацията  на международен енергиен проект (неосъществен) - на нефтопровод от Бургас на Черно море до Александруполис (Дедеагач) на Егейско море. Той трябваше да бъде алтернативен път, който заобикаля танкерния трафик в проливите (Босфора и Дарданелите) и създава  нов път за пренос на нефт от Русия, Кавказ и Средна Азия до европейските пазари.

През декември 2011-а кабинетът "Борисов 1" взе решение страната ни да се оттегли от проекта и действието на споразумението да се прекрати по взаимно съгласие. Въпреки че денонсирането на документа беше  гласувано и от парламента през 2013-а, очевидно е, че разходите по участието ни в проектната компания продължават. България се опита да съди съакционерите си за нежеланието им да закрият общата фирма, но после - през юни 2016-а оттегли иска си. Според финансовия министър тогава Владислав Горанов това е станало по настояване на гръцкото правителство с аргумента, че компанията може да се използва като основа за бъдещи съвместни проекти в енергетиката.

Всъщност  оказва се, че няма нищо странно. И през първото полугодие на тази година "Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ“ ЕАД е упражнявала првата си на акционер и е изпълнявала задълженията си по сключеното акционерно споразумение (каквото и да значи това). 

Припомняме, че на проведено на 2 юли 2018-а извънредно общо събрание на акционерите на "Транс Болкан Пайплайн Б.В." е взето решение да  започнат  действия по ликвидация на международната проектна компания "Транс Болкан Пайплайн Б. В.". Тя се осъществява по реда на холандското законодателство. Към края на юни "Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ" няма задължения в качеството си на акционер в това дружество - нито към компанията, нито към останалите акционери. А това означава, че с чиста съвест можем да предложим заличаването на международната фирма от съдебния регистър.

Според последните счетоводни данни финансовият резултат на българската фирма за полугодието отново е загуба - в размер на 22 хил. лв., но все пак тя намалява на годишна база. В края на юни миналата година отрицателният финансов резултат е бил 73 хил. лева. От доклада на мениджърите се вижда, че намалението на загубата се дължи основно на отчитането на приходи в размер на 46 хил. лв., но те не са от някаква дейност. Тази сума е от частично изплащане на средства от блокирания депозит на дружеството в "Корпоративна търговска банка" АД (в несъстоятелност), съгласно изготвена от синдиците на банката частична сметка за разпределение. Възстановената сума представлява около 11.3% от блокираните средства на "Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ" във фалиралата банка. За намалението на загубата спомагат и по-малките разходи за други данъци, алтернативни на корпоративния данък - 5 хил. лв. (при 28 хил. лв. през 2018 г.). Предвид спецификата на дейността си "Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ" няма друг източник на приходи. За сравнение, през първото полугодие на 2018-а не са отчетени никакви парични постъпления.

Общият размер на разходите на държавната компания към края на юни е 68 хил. лв., като леко намаляват. От тях за оперативната дейност (за суровини, материали и външни услуги, за персонала и други разходи) са отишли 63 хил. лв., а останалите пари са похарчени за други данъци, алтеративни на корпоративния данък. Любопитното в отчета е, че спрямо същия период на 2018-а харчовете за персонала - тук служители няма, числи се само тричленен съвет на директорите - са нараснали с  27 000 лв. - до 58 000 лева. Това се обяснява с назначаването на независими външни експерти за членове на борда на директорите на дружеството през третото тримесечие на 2018-а (на мястото на държавни служители), както и предвид увеличаването на минималната работна заплата в страната от 1 януари 2019-а.

В резултат на растящите разходи  към края на юни дружеството отчита повишаване на сумата на непокритите загуби от минали години, която вече е в размер на 8.44 млн. лева. Засега успокояващо действа фактът, че собственият капитал на фирмата е двойно по-голяма - 16.33 млн. лева. И все още може да се покриват харчовете, макар и с трупането на нови задължения.

Дружеството няма краткосрочните (до една година) и дългосрочни задължения към края на полугодието. По перото "Провизии и сходни задължения" фирмата отчита сумата от 361 хил. лв., като тя е една от множеството държавни дружества, които имат блокирани средства в "Корпоративна търговска банка" АД (в несъстоятелност). За периода се отчита частично възстановяване на депозита от 46 хил. лева.

Активите на "Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ" в края на юни са на стойност 16.69 млрд. лева. Дяловото ни участие в "Транс Болкан Пайплайн Б. В." се оценява на 16.11 млрд. лв., а паричните средства са 541 хил. лева. Във връзка с извършваната процедура по ликвидацията на международната проектна компания "Транс Болкан Пайплайн Б. В." на българската фирма са възстановени средства в размер на 56 хил. лв., представляващи внесени в изминалите години премийни вноски в капитала на "Транс Болкан Пайплайн Б. В.".

Facebook logo
Бъдете с нас и във