Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Закъснелият ентусиазъм на Ангелкова

S 250 4670d009 5d1c 49ce a176 00b4d403c396

Оставката на кабинета не повлия на ентусиазма на Министерството на туризма и то се разработи усилено, като предложи на обществено обсъждане проект за промени в Закона за туризма.

Цяла година експертите на ведомството мъдруваха текстовете на норматива, докато сътворят окончателния му вариант. Нека припомним, че още през януари 2016-а първият “труд” на чиновническото войнство в туристическото ведомство беше представен макар и като “работен вариант”. Той обаче се оказа доста нескопосан и зареден като снаряд - с многобройни проблеми.

И започна голямото обсъждане

След поредица от срещи с браншовите организации у нас се разбра, че “творбата” е съвсем недоносена. И както се случва при подобна ситуация - бяха създадени тематични работни групи, които да измъдрят най-ефективния вариант на проектонорматива. И така откара цяла година.

Сега основните моменти в закона са разработването на регламент за националните курорти, създаване на специализирано звено за контрол към министъра на туризма, допълнително гарантиране на правата на потребителите при организирани пътувания с туроператор и други.

В проектонорматива е написана цяла нова глава, която въвежда регламент и определя начина за обявяване на дадено селищно образувание за национален курорт. По новите правила това трябва да става с решение на Министерския съвет, по предложение на министъра на туризма. Предвижда се и написването на Наредба за управление и организация на туристическата дейност на територията на националните курорти, а в тяхното ръководство ще бъдат включени и представители на собствениците на туристически обекти.

Промените предвиждат и разширяване на контролните функции на министъра на туризма. От тази година трябва да заработи

специализирано звено за контрол към министерството

В неговите правомощия е включено да извършва проверки и в случай на нарушения да налага глоби и имуществени санкции. Ще може да налага и принудителни административни мерки - прекратяване и понижаване на категорията на туристически обекти, временно затваряне или забрана на достъпа до туристически обект, заличаване на регистрацията на туроператори и туристически агенти. То ще отговаря за изпълняване на изискванията за поддържане на туристическите атракции, както и за воденето на регистрите от отговорните лица и извършването на вписванията в Единната система на туристическа информация.

В проектодокумента се определят и правомощията на Комисията за защита на потребителите, които обаче  ясно се разграничават от тези на контролното звено към министерството. С други думи, колкото повече администрация, толкова по-добре...

Въвеждат се допълнителни изисквания към туроператорите и към туристическите агенти. Всеки туроператор ще бъде задължен и да предоставя номер и дата на сертификата за сключена застраховка “Отговорност на туроператора”, който ще бъде вписан в Националния туристически регистър. Потребителите ще могат да проверят това онлайн през сайта на министерството. Издаденият от застрахователя сертификат, който туроператорът предоставя на потребителя, задължително ще съдържа данни освен за размера на застрахователната сума, но и за срока и начина на плащане на застрахователната премия. С цел да се защити интересът на потребителите е въведено изрично задължение за туроператора да възстанови на потребителя платената сума в случай на неизпълнение на сключен договор за организирано туристическо пътуване. В случаите като този с “Алфа тур” - при обявяване на неплатежоспособност, това трябва да става писмено. По този начин се слага край и на практиката да се бавят умишлено плащанията при възникване на застрахователно събитие, като се установява тримесечен срок за произнасяне от застрахователя по възникнал казус и съответно за плащане по претенцията по застраховката.

Министерството на туризма предлага да се сформира гаранционен фонд на туроператорите, в който всички туристически фирми да внасят определени отчисления от годишния си оборот и с тях да се покриват разходи, свързани с организирани почивки при непредвидени ситуации и фалити.

Идеята е гаранционен фонд да обезпечава вземанията на крайните потребители за причинени вреди от затруднени разплащания на туроператорите с техните контрагенти, включително и при неплатежоспособност и несъстоятелност. Събраните в него вноски, които ще се определят според оборота на туроператора, ще гарантират и случаите, когато агенция не си е направила застраховка или не е подновила сключена полица. Ако туроператор забави вноската си във фонда с месец, министърът на туризма ще предприема действия срещу дружеството.

Предвижда се също така в тримесечен срок от възникване на застрахователно събитие в туризма застрахователят да е длъжен да се произнесе дали уважава предявената му претенция. Досега такъв срок нямаше. Въвежда се и възможност за частично уважаване на повдигнатите по полиците искове и обяснения защо не се покриват определени предявени щети.

В промените ще бъдат включени и правила за оценяване на качеството на предоставяните туристически услуги, които ще бъдат разработени съвместно с националните браншови туристически организации. Предвижда се ежегодно да бъде връчван т. нар. “Етикет за качество”.

Обновените текстове на закона предвиждат още стотиците браншови организации да бъдат “редуцирани”. Предвижда се те да се обединяват в национални туристически сдружения. Въведени са условия и ред за признаване на дадено туристическо сдружение за представително на национално равнище - предвижда се това да става с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на туризма за срок от четири години. Критериите, редът и начинът за установяване на съответствие с критериите за представителност ще се определят с наредба към закона. Идеята е по този начин да се преодолее голямата фрагментираност в сектора и да се подобри комуникацията между бизнеса и държавата.

С цел насърчаване на традиционните български занаяти и тяхното популяризиране се въвежда

отличие “Национална автентичност”

Редът и условията за неговото присъждане ще се определят с наредба към закона. То се отнася за определени видове туристически обекти, за изграждането, обзавеждането и/или оборудването на които са използвани произведения на народните художествени занаяти.

Що се отнася до т. нар. туристически пътеки - предвидено е те да бъдат обвързани в единна национална и европейска мрежа съгласно единни международни стандарти. А редът, условията и стандартите на маркировката и поддържането на националната мрежа ще се определят с наредба, издадена от министъра на туризма и министъра на младежта и спорта.

С предвидените промени се увеличават източниците на приходи в общините за целево финансиране на програмите им за развитие на туризма. Планира се таксите за категоризация на туристически обекти, други такси и глоби да се насочат целево за финансиране на програмите за развитие на сектора. По този начин общините ще бъдат пряко ангажирани с развитието на туристическия отрасъл, а инвестициите в сектора ще нараснат, което ще осигури и по-добри услуги на потребителите, смятат вносителите.

С цел да се регламентират конкретни правила за изграждане, експлоатация и техническа безопасност на басейни и водни атракциони в туризма в законопроекта се създава правно основание за приемане на две нови наредби, които да регламентират тази дейност. Те трябва да бъдат утвърдени от Министерския съвет. Регистърът на туристическите атракции ще стане част от Националния туристически регистър. В проектонорматива се уреждат  критериите за определяне на степента на атрактивност на туристически атракции, които подлежат на вписване в него. Въвеждат се и единни стандарти за указателните табели за атракциите, информацията, която трябва да съдържат, и тяхното графично оформление, като детайлизираните изисквания ще бъдат разписани в отделна наредба.

Отделно от проекта на закона на сайта на Министерството на туризма са публикувани и резултатите от двете тематични работни групи, които бяха създадени, за да намерят балансирани текстове за определяне на правила за къмпингуването в България и за предлагането на мерки за развитие на планинския туризъм. Работната група, която разработва правила за къмпингуването, предлага този вид туризъм да се практикува на места, специално пригодени за това и също вписани в регистър, който ще бъде част от Националния туристически регистър. Кметовете на общини ще са длъжни да дават ежегодна информация за обособените места за къмпинг туризъм на тяхна територия. Изрично ще се забрани практикуването на къмпинг туризъм в радиус от 300 метра от категоризираните къмпинги. Предвижда се всички правила и регламенти, свързани с къмпингуването, да бъдат детайлизирани в отделна наредба към закона.

Работната група за предлагане на мерки за насърчаване на планинския туризъм пък предлага в случаите, когато се предвижда изграждане или разширение на ски зони в горски територии или в земеделски земи - държавна или общинска собственост, да може да се урежда възмездно право на строеж и/или съответните ограничени права. Изрично ще се регламентира, че за изграждането или разширението на ски писти няма да се изисква промяна на предназначението на съответните територии.  `

Остава обаче въпросът дали това Народно събрание ще смогне да приеме всички тези инак нелоши промени, за да не останат те само пожелания. За пореден път.

Facebook logo
Бъдете с нас и във