Банкеръ Daily

Българският бизнес

Законът за енергийната ефективност изисква невъзможни неща

Предложените изменения в закона въвеждат задължението за всички инвестиционни проекти за изграждане, преустройство и реконструкция на сгради „да предвиждат проектиране на сгради с близко до нулево потребление на енергия считано от 1 януари 2021 г“.

Българският бизнес, представен от Стопанската камара, изпрати до ресорните органи писмо във връзка с внесения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност. 

В позицията се казва, че в предложения законопроект присъства недобрата практика за определяне на срокове, които въвеждат задължения за стопанските субекти с дата, предхождаща влизането на закона в сила. 

"Обръщаме внимание, че съгласно Закона за нормативните актове, обратна сила на нормативен акт може да се даде само по изключение. Това създава несигурност в правната среда и трудности пред задължените стопански субекти, като едновременно показва недобро планиране при осигуряване своевременно съответствие на националните нормативни документи с правото на ЕС", твърди бизнесът. 

Предложените изменение в закона въвеждат задължението за всички инвестиционни проекти за изграждане, преустройство и реконструкция на сгради „да предвиждат проектиране на сгради с близко до нулево потребление на енергия считано от 1 януари 2021 г“;

Освен това се предлагат промени в Закона за енергетиката като се дефинира задължението монтираните след 25 октомври 2020 г. измервателни средства да са с дистанционно отчитане и се поставя изискването „монтираните след 25 октомври 2020 г. индивидуални водомери за топла вода с дистанционен отчет в имотите на клиентите, присъединени към една абонатна станция в сграда-етажна собственост трябва да са доставени от лицето или одобрени за използване в сградата от него“.

Промяната обхваща измервателните средства за отчитане на потреблението на топлинна енергия, енергия за охлаждане и топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване и природен газ, и на уредите за дялово разпределение.

"Наясно сме, че този срок транспонира конкретно поставен срок от европейска директива, но обръщаме внимание, че Законът за енергийната ефективност и Законът за енергетиката бяха променени през март 2020 г. и настоящите предложения можеха да се приемат на този по-ранен етап и да дадат възможност на задължените лица да се съобразят с настоящите изисквания. Създаденият времеви лаг между 25 октомври 2020 г. и евентуалната дата от влизане на Законопроекта в сила през 2021 г. води до излишни или повторни разходи за монтиране на подходящите измервателни уреди", възразиха представителите на бизнеса.

Бизнесът предлага да отпадне допълнителното задължение за лицата, извършващи проверка за енергийна ефективност, да предоставят доклада за извършената проверка и на Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Подобно действие е излишно, тъй като чрез изискванията  лицата, извършващи проверка за енергийна ефективност, предоставят необходимата информация за извършените дейности на Агенцията по образец, утвърден от изпълнителния директор.

Също така управляващите трябва да си дадат сметка, че предвиденият в закона срок от 15 декември на текущата година за представяне на годишни отчети за управление на дейностите по енергийната ефективност е практически невъзможно да се извърши, като се има предвид, че трябва да съдържа анализ на енергийното потребление, бази данни за месечното производство и потребление по видове енергии - от собствениците на предприятия и промишлени системи. Съкратеният срок за представяне на доклада ще обхваща непълни периоди, съответно - неточна и неадекватна информация, която няма да служи за поставените цели.

"Преобладаваща част от незадължените лица, притежаващи удостоверения за енергийни спестявания, са държавни предприятия или предприятия с преобладаваща държавна собственост, общини и общински предприятия. От тази гледна точка е подходящо за гарантиране на прозрачен и пазарен подход за придобиване/прехвърляне на удостоверения за енергийни спестявани от задължени лица, да се осъществява чрез механизмите на борсовата търговия през Фондовата борса", се казва още в документа. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във