Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Закон ще защитава потребителите при ползване на цифрово съдържание и цифрови услуги

Готов е проект на Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажбата на стоки, съобщиха от Министерството на икономиката. Документът е публикуван за обществено обсъждане. Той урежда:

- предоставянето на цифрово съдържание и цифрови услуги;

- модернизира и адаптира съществуващата правна рамка за продажба на стоки към спецификата на цифровата икономика така, че да включи и стоките, съдържащи цифрови елементи;

- определя изисквания за съответствие, на които трябва да отговарят цифровото съдържание, цифровите услуги и стоките, съдържащи цифрови елементи;

- предоставя средства за защита на потребителите при непредоставяне и несъответствие на цифрово съдържание или цифрова услуга и в случаите на несъответствие на стоките.

Законопроектът въвежда в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2019/770 за някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги (OB, L 136/1 от 22 май 2019 г.) и на Директива (ЕС) 2019/771 за някои аспекти на договорите за продажба на стоки. 

Изискванията на двете директиви трябва да се въведат в българското законодателство в срок до 1 юли 2021 година.

Предложеният  законопроект трябва да запълни съществуващия правен вакуум в тази област, така че потребителите да бъдат защитени при използване на цифрово съдържание и цифрови услуги и при продажбата на стоки. Търговците пък ще могат да разчитат на стабилна договорноправна среда при предоставянето на цифрово съдържание и цифрови услуги и при продажбата на стоки.

В момента няма правна рамка, която да регламентира предоставянето на цифрово съдържание и цифрови услуги. От друга страна, правната рамка за продажба на стоки на национално ниво не регламентира продажбата на стоки, съдържащи цифрови елементи (стоки, включващи или взаимосвързани с цифрово съдържание или цифрови услуги). Липсата на правна уредба относно договорите за предоставянето на цифрово съдържание и цифрови услуги и на договорите за продажба на стоки, съдържащи цифрови елементи налага запълването на тази празнота.

Същевременно, идентичната и взаимно допълваща се уредба на договорите за продажба на стоки, съдържащи цифрови елементи и тази на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги обуславя необходимостта от приемане на специален закон. Директива (ЕС) 2019/770 и Директива (ЕС) 2019/771 възприемат принципа на максимална хармонизация, съгласно който държавите-членки не могат да запазват или въвеждат в своето национално законодателство разпоредби, различни от предвидените в директивите, освен ако не е предвидено друго.

Отчитайки развитието на единния цифров пазар, европейският законодател има за цел да модернизира режима на законовата гаранция за предоставяне на стоки и да създаде такава и за предоставянето на цифрово съдържание или цифрови услуги. Целта на Директива (ЕС) 2019/770 и на Директива (ЕС)2019/771 е да осигурят едно лице, което да отговаря за привеждане на стоката, цифровото съдържание или цифровите услуги в съответствие с обективните и субективни изисквания. Идеята на двете директиви е при наличие на дефект на стоката потребителите да могат да се обърнат към продавача на стоката, а при несъответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга към търговеца, предоставящ цифровото съдържание или цифровата услуга. 

Двете директиви създават минимални стандарти за защита на потребителите, които ще трябва да бъдат спазвани от търговците при предоставянето на цифрово съдържание или цифрови услуги и при продажбата на стоки, в т.ч и на стоки, съдържащи цифрови елементи.

Предвид на това, че националното законодателство не съдържа уредба на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги е необходимо да се предвидят правни средства за защита на потребителите при предоставянето на цифрово съдържание и цифрови услуги. От друга страна, създаването на нова правна рамка за защита на потребителите относно продажбата на стоки се обосновава от необходимостта за модернизиране на законодателството за продажба на стоки, така, че да обхване и продажбата на стоки, съдържащи цифрови елементи. 

Законопроектът посочва изрично, че по отношение на стоки, съдържащи цифрови елементи (цифрово съдържание или цифрови услуги) ще се прилагат разпоредбите за продажба на стоки, независимо от това дали цифровото съдържание или цифровата услуга се предоставят от продавача на стоката или от трето лице. Посочено е изрично, че при съмнение относно това дали предоставянето на включено или взаимосвързано цифрово съдържание или включена или взаимосвързана услуга съставлява част от договора за продажба, се приема, че цифровото съдържание или цифровата услуга е включено/а в договора за продажба. 

 

Очакваният резултат 

от прилагане на проекта на Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки е постигане на високо ниво на защита на потребителите чрез установяване на правила за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и чрез модернизиране на законодателството за продажба на стоки, така че да обхване и продажбата на стоки, съдържащи цифрови елементи.    

Не са необходими финансови средства за прилагане на новата уредба с предложеният проект на Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Предложеният акт не води до въздействие върху държавния бюджет. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във