Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Задават се нови стимули за саниране и декарбонизация на сградите

S 250 84eade57 bcce 446b a125 1824e77c54b7

На 15 декември Европейската комисия представи новите правила за определяне на енергийните характеристики на сградите, така че те да се приведат в съответствие с Европейския зелен пакт, а сградния фонд на ЕС да бъде декарбонизиран до 2050 година. Това предложение ще улесни обновяването на домове, училища, болници, административни и други сгради в цяла Европа, за да се намалят емисиите на парникови газове и сметките за енергия, което ще подобри качеството на живот на милиони европейци. Днешното преразглеждане на Директивата за енергийните характеристики на сградите превръща стратегията на Комисията "Вълна на саниране" в конкретно законодателно действие. Информацията е на Института за енергиен мениджмънт

 

Комисията предлага от 2030 г. всички нови сгради да бъдат с нулеви емисии. За да се използва потенциалът за по-бързи действия в публичния сектор, всички нови обществени сгради трябва да бъдат с нулеви емисии още през 2027 година. Това означава, че сградите трябва да консумират малко енергия, да бъдат захранвани възможно най-много с енергия от възобновяеми източници, да нямат въглеродни емисии на място от изкопаеми горива, а техният сертификат за енергийни характеристики да указва потенциала им за глобално затопляне въз основа на емисиите от целия им жизнен цикъл.

Във връзка със санирането се предлагат

нови минимални стандарти на ЕС за енергийните характеристики,

с които се изисква 15% от сградния фонд с най-лоши показатели във всяка държава членка да бъдат модернизирани от сертификат за енергийни характеристики клас G до най-малко клас F до 2027 г. за нежилищните сгради и до 2030 г. за жилищните сгради. Този първоначален акцент върху сградите с най-ниски характеристики изпълнява двойната цел за максимално увеличаване на потенциала за декарбонизация и за намаляване на енергийната бедност.

Сертификатите за енергийни характеристики предоставят публично достъпна информация за потреблението на енергия и са важни насоки при вземането на решения за инвестиции, покупка и наемане. С днешните предложения сертификатите за енергийни характеристики ще станат по-ясни и ще съдържат по-добра информация. Задължението за притежаване на сертификат за енергийни характеристики се разширява, така че да обхваща сгради в процес на основен ремонт, сгради с подновен договор за наем и всички обществени сгради. Сградите или обособените части от сгради, които се предлагат за продажба или отдаване под наем, трябва да имат сертификат, а енергийният клас следва да бъде посочван във всички обяви. До 2025 г. всички сертификати трябва да се основават на хармонизирана скала от А до G.

Националните планове за саниране на сгради ще бъдат изцяло интегрирани в националните планове в областта на енергетиката и климата. Това ще гарантира сравнимост и проследяване на напредъка и ще осигури пряка връзка с мобилизирането на финансиране и задействането на необходимите реформи и инвестиции. Тези планове ще трябва да включват

пътни карти за постепенното премахване на изкопаемите горива

за отопление и охлаждане най-късно до 2040 г., наред с път за трансформиране на националния сграден фонд в сгради с нулеви емисии до 2050 година.

Улесненият достъп до информация и по-ниските разходи за потребителите стимулират санирането. С днешното предложение се въвежда „паспорт за саниране“, който предоставя на собствениците инструмент за улесняване на тяхното планиране и поетапното саниране до постигане на нулеви емисии.

Предложението въвежда определение за „стандарти за ипотечен портфейл“ като механизъм за стимулиране на кредиторите да подобряват енергийните характеристики на своя портфейл от сгради и да насърчават потенциалните клиенти да повишат енергийната ефективност на своите имоти. Комисията също така приканва държавите членки да включат съображения за саниране в правилата за публично и частно финансиране и да въведат подходящи инструменти, по-специално за домакинствата с ниски доходи. Не следва да се предлагат финансови стимули за инсталирането на котли на изкопаеми горива в сградите, считано от 2027 г., а на държавите членки се предоставя правна възможност да забранят използването на изкопаеми горива в сградите.

Новите правила насърчават използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и интелигентни технологии за осигуряване на ефективното функциониране на сградите, и призовават за създаването на цифрови бази данни за сградите. Що се отнася до мобилността, предложението подкрепя изграждането на

инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства 

в жилищни и търговски сгради и предвижда предлагането на повече специални паркоместа за велосипеди.

Контекст

Преразглеждането на Директивата относно енергийните характеристики на сградите е част от предложенията на Комисията по пакета „Подготвени за цел 55“ за изпълнение на Европейския зелен пакт и на Европейския закон за климата. То допълва другите компоненти на пакета, приет през юли 2021 г., с който се определя визията за постигане на сграден фонд с нулеви емисии до 2050 г. Това е основен законодателен инструмент за постигане на целите за декарбонизация до 2030 г. и до 2050 г.: на сградите се дължат 40 % от потреблението на енергия в ЕС и 36 % от свързаните с енергията емисии на парникови газове; 80 % от потребяваната от домакинствата енергия е предназначена за отопление, охлаждане и топла вода за битови нужди.

Комисията е решена да облекчи енергийната бедност. В ЕС

има над 30 милиона сградни единици,

които потребяват прекалено много енергия (поне 2.5 пъти повече от средна сграда), което води до повишаване на сметките за енергия за домакинствата. Предимствата на по-ниските сметки за енергия са още по-важни в актуалния контекст на високи цени на енергията. Хората, живеещи в сгради с най-лоши характеристики, както и изправените пред енергийна бедност ще се радват на санирани сгради с по-добри качества, както и на по-ниски разходи за енергия, и ще бъдат предпазени от по-нататъшно увеличение на пазарните цени и нестабилност.

С увеличаването на темповете на саниране мерките в преразгледаната директива ще създадат работни места на местно равнище, като подпомогнат разпространението на иновациите и МСП. Увеличената интензивност на санирането трябва да бъде подкрепена от подходящ капацитет и квалифицирана работна ръка.

Наред с този пакет, Комисията публикува и работен документ, в който се очертават възможните сценарии за преход към по-устойчива, по-екологична и по-цифровизирана строителна екосистема в строителството.

С този документ Комисията приканва държавите членки, заинтересованите страни от промишлеността и всички други участници да се включат активно в съвместното създаване на визия за бъдещето на екосистемата на строителството.

Допълнителна информация, становища и идеи за конкретни действия, ангажименти и инвестиции могат да се представят чрез проучване на ЕС, което ще бъде отворено до 28 февруари 2022 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във