Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАД ВИКТОРИЯ ОТЧИТА 84% ПРЕМИЕН РЪСТ

Акционерите на ЗАД Виктория отчетоха дейността на дружеството през миналата година и доклада на регистрираните одитори на 25 май 2006 година. На редовното си общо събрание те взеха решение да не разпределят дивиденти за 2005 г., а реализираната печалба да се използва за попълване на фонд Резервен. С една част от нея ще се покрие и остатъка от наследените от 2002 г. загуби. Акционерите решиха също така акциите на дружеството да бъдат променени от поименни налични в поименни безналични в съответствие с изискванията на Кодекса за застраховането. Промяната бе отразена в устава на дружеството.
ЗАД Виктория приключва отчетната година с общ премиен приход от 14.5 млн. лв., който е нараснал с 6.6 млн. лв., което е ръст на 84% в сравнение с 2004 година. Най-голям дял в разходите на дружеството за 2005 г. заемат изплатените обезщетения в размер на 3.5 млн. лв., като предявените претенции са в рамките на калкулираните разходи за покриване на поетите рискове. През отчетната година капиталът на дружеството е увеличен и в момента възлиза на 10.11 млн. лева. Нетният размер на активите към 31.12. 2005 г. надхвърля в пъти изискванията на Кодекса за застраховането за граница на платежоспособност и размер на гаранционния капитал. ЗАД Виктория отчита нетна печалба (след облагане с данъци) в размер на 159 051 лева. Намаляването й в сравнение с 2004 г. се дължи на увеличените резерви, които гарантират финансовата стабилност на компанията. Застрахователят инвестира и в разширяване на клоновата си мрежа. Главните агенции и офиси на дружеството в страната вече са шестдесет, а в деня на годишното акционерно събрание бе открит и петият офис в столицата.
Статистиката на Комисията за финансов надзор за 2005 г. нарежда компанията на 12-а позиция на пазара за общо застраховане. По премиен приход о различните видове застраховки дружеството се класира в първата десетка, като за застраховка Злополука е на пето място, за Помощ при пътуване и Пожар и природни бедствия - на осмо, за застраховане Карго - на девето място. Акционерите освободиха от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2005 г. и избраха регистрирани одитори за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2006 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във