Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗАБРАВЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В МАРИЦА-ИЗТОК

Нещата са ясни. В резултат на действията (и бездействията) на няколко български правителства бяха спрени реактори I и II на АЕЦ Козлодуй. Мощността на всеки от тях е 440 мегавата. Това означава, че от общата инсталирана мощност на България, която преди края на 2002 г. възлизаше на 12 500 мегавата, вече са отпаднали 880 мегавата. Освен това правителството пое ангажимент пред ЕС след още четири години да спре и другите два малки реактора. Силно се съмнявам, че някаква партньорска проверка ще може да коригира този срок. Знайно е, че освен страха на Западна Европа от руските ядрени реактори има и други, по-прозаични причини за настойчивостта България да намали енергийния си потенциал. Ще посоча една от тях - експанзията на Франция, която експортира електрическа енергия в много европейски страни и несъмнено би желала да изнася и в Югоизточна Европа. А в този регион дефицитът на електроенергия възлиза на повече от 14 млрд. кВтч годишно.Българската енергетика се крепи на два основни стълба: комплекса Марица-изток и АЕЦ Козлодуй. За щастие има солидни възможности на базата на източномаришките лигнитни въглища енергийният ни потенциал значително да бъде увеличен.Геоложките запаси в компактното източномаришко находище на лигнитни въглища възлизат на 2.2 млрд. тона. Така че дори производството на електроенергия в България да бъде увеличено, въглищата от този басейн ще стигнат за 50-60 години.Първостепенно място в мощностния и електроенергийния баланс на страната има очакваното изграждане на новата ТЕЦ Марица-изток 1. Проектът предвижда строителството на два енергийни блока с обща инсталирана мощност 670 мегавата и очаквано годишно производство на 4.7 млрд. кВтч електроенергия. Започнатият обаче през 1998 г. проект за Марица-изток 1 продължава да тъне в неизвестност. Една година се протака самият търг, а впоследствие победителят - никому неизвестна компания 3С, забави допълнително процеса, прехвърляйки правата си върху американската компания на АЕS. Договорът с нея беше сключен едва в края на мандата на предишното правителство.След смяната на кабинета нещата отново зациклиха. Подписаният от българска страна договор с АES беше подложен на силна критика както от страна на определени кръгове от управляващото мнозинство, така и от среди от БСП. Междувременно американската фирма, чиито финансови показатели силно се влошиха през последните две години, започна усилено да търси кому да продаде проекта. Опитите й засега са неуспешни. Но независимо от всичко не бива да се забравя, че новата централа има изключително важно значение за електрическия и мощностен баланс на България, за енергийната й независимост и националната сигурност.Някои кръгове противопоставят на новата мощност в Марица-изток 1 размразяването на строителството на АЕЦ Белене. Само че от широката публика упорито се крие една важна подробност - цената на електрическата енергия, която би произвела АЕЦ Белене, ще е 7 цента на кВтч. Това бе доказано още през 1997 г. на проведения експертен съвет с участие на руските проектанти. Тази цена е с около 50% по-висока от договорената изкупна цена на електроенергията, която ще произвежда новата ТЕЦ Марица-изток 1.Въпросът има и друга страна. Развитието на енергетиката на България на базата на местни въглища е единствената, макар и частична опора на националната енергийна независимост. Уран не произвеждаме повече от десет години, а консумираните у нас течно гориво и природен газ са изцяло от внос.Каква е ситуацията в останалите електрически централи от комплекса Марица-изток? Прогнозите са, че най-старата централа, с инсталирана мощност 200 мегавата, днес в състава на Брикел ЕАД, ще работи докъм 2005-2007 година. Колкото до ТЕЦ Марица-изток 2, в момента тя е най-голямата наша термична централа (1450 мегавата). Проблеми има най-вече в старата й част, която се състои от четири кондензационни блока с обща мощност 600 мегавата. Състоянието й е влошено след 30-годишната й експлоатация, използваемостта е около 50%, а специфичният разход на гориво е много висок. Тази част задължително трябва да бъде рехабилитирана цялостно. Това се отнася и за блок II, който претърпя една неудачна реконструкция през 1998 година. Министерството на енергетиката сега води разговори с японската държавна банка за задгранично сътрудничество - JВIС, за финансиране на рехабилитацията, която ще удължи живота на централата с не по-малко от 20 години. При това новата мощност на четирите блока може да бъде увеличена до около 700 мегавата. Не е ясно обаче доколко този проект ще бъде възприет от правителството, тъй като необходимият кредит в размер на 226 млн. лв. изцяло трябва да се гарантира от държавата.Що се отнася до ТЕЦ Марица-изток 3 (840 мегавата), там през следващите месеци друга американска фирма - Ентърджи, най-вероятно ще започне реализацията на проекта за рехабилитация на четирите блока.В крайна сметка всички електроцентрали ще се захранват с лигнитните въглища от басейна Марица-изток. Пренебрежимо малки и епизодични са доставките на местни въглища от други мини. През последните години производството на лигнитни въглища от този басейн е в рамките на 21-22 млн. тона. Това е доста по-ниско от периода 1995-1997 г. (25-26 млн. т) и от максималното производство през 1987 г. (27.25 млн. тона).През 2002 г. Минпроект и Тотема-инженеринг разработиха генерален план за развитието на комплекса Марица-изток. Предвижданията са, че към 2009 г. ще се яви потребност от още една нова мощност около 600 мегавата, като най-удачният вариант ще е новата ТЕЦ Марица-изток 1 да се разшири с още два блока. Подготвената площадка за строежа позволява това, а необходимото количество източномаришки въглища след 2010 г. се оценява на 35-38 млн. т годишно. Достигането на такъв добив е напълно възможно. Разбира се, това ще изисква инвестиции за рехабилитация на тежкото минно оборудване, а също така и за нова техника. В генералния план се предвижда плавно провеждане на инвестиционните работи в мините при годишен обем на влаганите средства около 30 млн. лева.Мини Марица-изток са печелившо предприятие. Чистата печалба за 2001 г. достигна 26.7 млн. лв., като това далеч не е таванът на възможностите им. При посоченото увеличение на добива, съчетано с оптимизация на структурата и организацията на работа, размерът на печалбата може да бъде чувствително увеличен. Съответно ще има нарастване и на амортизационните отчисления, които, сумирани с печалбата, ще дадат по-големи възможности за инвестиции. При необходимост към тези източници може да се добавят и неголеми краткосрочни кредити, чието изплащане няма да представлява проблем. Всъщност за мини Марица-изток мнозина говорят като за кокошката, която снася златни яйца. За съжаление държавата има твърде неясна политика спрямо бъдещата собственост на мините.През 1999 г. беше създадено българо-германско смесено дружество, мажоритарен собственик на което е германската компания РВЕ Райнбраун. Договорът с нея обаче е обект на непрестанни атаки. В края на 2001 г. РВЕ Райнбраун представи предварителни проучвания за развитието на мини Марица изток, които претърпяха фиаско пред свикания експертен съвет. Върхът на това фиаско беше предложената 20-годишна консервация на най-големия рудник - Трояново-север, което на практика би довело до неговата ликвидация, загуба на стотици милиони тонове ресурс от въглища и непоправим удар върху националната енергийна независимост.Твърде учудваща е позицията на немския концерн и по един друг въпрос. В своите анализи РВЕ твърди, че България има над 3000 мегавата излишни мощности. Българските специалисти в областта на енергетиката и минното дело пък недоумяват как един потенциален инвеститор във въгледобива може да се обявява против строителството на нови мощности в комплекса?През ноември-декември 2002 г. около смесеното дружество нашумя нов скандал. По задание от надзорния му съвет, в който има членове и от българската страна, адвокатската фирма Джингов, Гугински, Кючуков и Величков разработи схеми за заобикаляне на Закона за концесиите и предоставяне на концесията за добив на въглища в Източномаришкото находище на смесеното дружество.Българската минна камара на работодателите и представители на синдикатите се обявиха за прекратяване на смесеното дружество. Министерството на енергетиката и енергийната ефективност няма още окончателно становище. Но така или иначе мините са в списъка за приватизация още с приемането на новия приватизационен закон от управляващото мнозинство.След като държавата запази собствеността си върху АЕЦ Козлодуй, то логично е това да стане и по отношение на другия стълб на нашата енергетика - мини Марица-изток. (Или поне да запази мажоритарния си дял там). Енергетиката и въгледобивът в редица членки на ЕС (Франция, Гърция) са държавна собственост, а другаде държавата или общините притежават определен дял в тях.Както беше казано, мините у нас имат потенциал да се развиват и да осигуряват необходимите инвестиции. А и възможностите за увеличаване на печалбата означава повече приходи за държавата. Непонятно е тогава защо тя трябва да се лишава от тези дивиденти?Често изтъкван мотив е, че частният инвеститор ще увеличи производителността на труда в мините. В случая обаче могат да се отбележат два контрааргумента. С увеличаването на добива до посочените стойности се предвижда двукратно увеличение на производителността на труда. Освен това този показател не е достатъчен за оценка на ефективността за производството. Мините са абсолютно конкурентни по отношение на себестойността на продукцията, която се поддържа под 28 евро на тон условно гориво.* При промени в конюнктурата има възможности тази стойност да бъде намалена.Но най-силните аргументи държавата да остане мажоритарен собственик на мините идват от съображения, свързани с енергийната независимост, националната сигурност и геополитическите интереси на България. В определени моменти една фирма може да има интереси, които не съвпадат (или са в противоречие) с националния интерес.През последните години страната ни успешно изнасяше електроенергия за Турция, Гърция, Югославия, Косово, Македония и Албания. Интензивното развитие на енергетиката и въгледобива в комплекса Марица-изток ще позволи да се запази и дори да се разшири този износ. Така че дойде му времето правителството да определи становището си по въпроса за собствеността на мините. Едновременно с това трябва да кристализира и позицията за бъдещето на НЕК и ТЕЦ Марица-изток 2. За двете енергийни дружества бих изтъкнал съображения, аналогични с тези за собствеността на мините.* Тон условно гориво - международна сравнима величина, преизчислена върху 7000 ккал/кг гориво.

Facebook logo
Бъдете с нас и във