Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Въвеждат нов подход за управление на Натура 2000

Правителството прие решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие. Основната цел на законопроекта е да бъде нормативно регламентирано въвеждането на новия подход за управление на мрежата Натура 2000 в България, чрез който да се осигури цялостния процес по разработване и прилагане на мерки за подобряване/поддържане на природозащитното състояние на видовете и природните местообитания, предмет на опазване в защитените зони.

Мярката ще осигури ефективното и ефикасно управление на мрежата, в съответствие е изискванията на двете природозащитни директиви на Европейския съюз. Със законопроекта се прецизират и други разпоредби и се намалява административната тежест.

Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие.

През 2017 г. бе разработен и съгласуван нов подход за управление на мрежата Натура 2000 в България. Той предвижда изграждане на нови структури за управление на мрежата на национално и регионално ниво. Национален орган за управление на мрежата Натура 2000 ще бъде министърът на околната среда и водите Емил Димитров, а органи за управление на мрежата на регионално ниво ще са директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите. Към тях ще бъдат сформирани Национален консултативен съвет за Натура 2000 и Комитети на заинтересованите страни на регионално ниво.

Съгласно новия подход за управление на мрежата Натура 2000 се въвежда задължението за разработване на териториални планове за управление на мрежата. 

Бългaрия, кaтo члeн нa Eврoпeйcкия cъюз, имa зaдължeниe дa дoклaдвa нa вceки 6 гoдини дaннитe зa cъcтoяниeтo нa видoвeтe и прирoднитe мecтooбитaния, и птицитe, кoитo ca oбeкт нa oпaзвaнe в eкoлoгичнaтa мрeжa НAТУРA 2000. Eкcпeртитe нa Инcтитутa пo биoрaзнooбрaзиe и eкocиcтeмни изcлeдвaния при БAН ca пoкaнeни нa рaбoтнитe групи пo дoклaдвaнeтo зa Бългaрия пo чл. 17 oт Дирeктивaтa зa мecтooбитaниятa нa Eврoпeйcкaтa кoмиcия. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във