Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Въпреки лошите климатични условия земеделието носи и печалби

Варненската "Агрия груп холдинг" АД, която е една от най-големите компании в агробизнеса у нас, не съобщава за проблеми през първото полугодие - климатични, икономически или други. Дейността й е основно в регион Североизточна България. В групата има фирми от преработвателната промишленост (съхранение и преработка на маслодайни култури), търговска/експортна дейност, използвайки близостта до Пристанище Варна. Друга част от тях се занимават с обработка на земеделска земя, производство на зърнени и маслодайни култури.

В крайна сметка от "Агрия груп холдинг" АД съобщават за консолидирани приходи за първото шестмесечие в размер на 107.61 млн.лв., което представлява 136.59% ръст на годишна база. Повече са и продажбите на стоки и услуги. Консолидираната печалба е осем пъти по-висока. 

Изпълнението на бизнес плановете във варненската "Агрия груп холдинг" АД към момента обаче не е засегнато съществено от разпространението на коронавируса и предприетите рестриктивни мерки и политики от правителства на редица държави. Това отбелязват мениджърите за дейността през първото полугодие. Кризата с Covid-19 има различни възможности за проява на преки или косвени ефекти върху икономическото развитие на холдинговата компания в зависимост от продължителността на възникналата кризисна ситуация.

С оглед спецификата на предлаганите от холдинговата група продукти (зърнени и маслодайни култури), в средносрочна перспектива не се очаква нарушаване или прекъсване на веригата на доставки, респективно преустановяване на производството. Към настоящият момент дружествата  работят на пълна заетост и не се предвиждат съкращения на служители.

Независимо от предприетите мерки за устойчивост и непрекъснатост на бизнеса, липсата на яснота и предвидимост относно продължителността на възникналата необичайна ситуация, както и за общият ефект на COVID-19 върху икономиката в световен и национален мащаб, мениджърите на групата преценява, че не е възможно на този етап да се направи с абсолютна точност преценка за влиянието на COVID-19 върху дейността и финасовото състояние на компанията за 2020 година.

В изпълнение на инвестиционната програма на дружествата от холдинговата структура, през периодът, обхващащ първото шестмесечие, дъщерните компании са продължили работата и по придобиване на земеделски поземлени имоти. Закупуваните земеделски земи са в районите, в които дружества от холдинговата група обработват земеделски масиви. Предвид обичайната им дейност в областта на агропроизводството, това води до окрупняването на общо обработваните от дружествата от групата земеделски земи. За 2020 година, в това направление холдингът планира инвестиции в размер на около 1.50 млн. евро.

Основните акционери в холдинга са "Емра" ЕООД с 41.11%, "Комерс" ЕООД с 26.16%, Светломир Тодоров с 10.07%, УПФ Доверие с 5.02% и други по-малки инвеститори с дял от 17.63 процента.

Въпреки добрите резултати през годините, компанията не е изплащала дивиденти за нито една от изминалите дванадесет години, откакто акциите й се търгуват на фондовата борса. От начаото на годината книжата на "Агрия груп холдинг" са загубили около три лева от стойността си и сега се продават по 4.48 леваза един брой. 

 

Основни клиенти

на дружествата от Групата по направление търговска и експортна дейност са световни лидери в областта на зърнотърговията, в т.ч. Cofco International Romania S.R.L., Cofco International Bulgaria EOOD, ADM Bulgaria Trading EOOD, ADM – Germany, Glencore Agriculture Romania, Cargill Bulgaria, Lecureur France, Dimitriaki S.A. – Greece, Luis Dreyfus Commodities, Ameropa AG, SAIPOL France, Soya Hellas – Greece, Soya Mills- Greece, VAIT Austria и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във