Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВЪНШНОТЪРГОВСКОТО НИ САЛДО Е ВСЕ ТАКА НА ЧЕРВЕНО

Външнотърговското салдо (износ FOB-внос FOB) на България е отрицателно през първото полугодие на 2001 г. и възлиза на 694.2 млн. щ. долара, или 1527.9 млн. лева. През всеки един от месеците то е било отрицателно, като през април, май и юни отрицателните месечни салда са по-големи и формират 67% от общото отрицателно салдо за шестте месеца на годината, по данни на Националния статистически институт (НСИ). Външнотърговският стокообмен на страната е нараснал с 11% през първото полугодие в сравнение със същия период на миналата година и е достигнал до 5937.3 млн. щ. долара, или 12 954.2 млн. лева. Увеличението спрямо 2000 г. е с 8.9%, обяви НСИ. С изключение на юни, през останалите месеци на полугодието изнесените стоки са повече от съответните месечни обеми на износа през предходната година.
Най-големият по обем месечен експорт за 454.4 млн. щ. долара е реализиран през март, а най-малък - за 390.6 млн. щ. долара, през май. През четири месеца от началото на годината износът е над 400 млн. долара. Вносът (CFI) е увеличен с 12.6% спрямо първото полугодие на 2000 г. и е в размер на 3450.2 млн. щ. долара, или 7534.7 млн. лева. Той е по-голям от реализирания през периода износ с почти 39%, твърдят статистиците. Най-големият месечен внос от началото на 2001 г. е реализиран в края на периода и е за 643.2 млн. щ. долара.
Основни търговски партньори на България и през тази година са страните от Европа. Данните на НСИ показват, че над половината от стокообмена на страната е с ЕС. Търговията с тях представлява 56.2% от износа и 48.8% от вноса в България. В рамките на съюза основните ни търговски партньори са Германия, Италия, Гърция и Франция, като с Италия, Гърция, Белгия и Испания имаме положително външнотърговско салдо. Вносът от Германия пък е два пъти по-голям от българския износ за тази страна.
От основните ни европейски партньори внасяме предимно материали за производство на облекла и обувки и ги изнасяме във вид на готови изделия. В листата сериозен дял имат машини, оборудване и транспортни средства, минерални горива и обработени изделия. Най-чувствително увеличение на вноса се наблюдава при животинските и растителни масла - с близо 31%, и на обработени изделия с 30 процента.
С 4% е намалял износът за Русия, а за Украйна е нараснал със 7 на сто. Вносът от Русия също е по-малък с почти 7%, а от Украйна се е увеличил с над 28 процента.
Ръст отбелязва износът за балканските страни през първите шест месеца на 2001 г. За Румъния той е увеличен над две пъти, с Гърция - с 24% и с Македония - с близо 2 процента. С около 22% по-малко са изнесените стоки за Югославия, за Турция спадът е около 9 процента. Вносът от Гърция е с над една четвърт повече от миналата година, от Турция - с над 12%, и от Румъния - с около 2 процента. Намалял е вносът от Югославия - с над 44%, и от Македония - с около една четвърт.
България търгува предимно с обработени и готови изделия, химически продукти и горива, машини и оборудване, като увеличението е съответно с 29, 13 и 16 на сто. Износът на напитки и тютюни се е свил с близо една четвърт, а на сурови нехранителни материали с почти 10 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във