Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Втори опит за старт на програмата за грантове от 3 до 10 хил. лева

Микро и малките предприятия ще могат да кандидатстват за безвъздмездно финансиране от 3 хил. до 10 хил. лева от 14 май.

Неуспешен опит за старт на програмата имаше на 11 май, като официалното обяснение бе забавяне на необходимото одобрение от страна на Европейската комисия. 

Според разчетите от мярката ще могат да се възползват около 30 000 фирми, като класирането ще става по реда на постъпване на заявките. Именно заради това условие се очаква и бюджетът от 173 млн. лв. да бъде изчерпан само за няколко дни. Процедурата е с краен срок за кандидатстване до 15 май.

Грантът ще е за фирми, които имат спад с 20 на сто от оборота си, като последица от пандемията. Заявената безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 10% от нетните приходи от продажби за 2019 г. Така в случай, че дадена фирма има 75 хил. лв. приходи от продажби ще може да кандидатства за грант от 7500 лева. Ако дружеството е с приходи от 150 хил. лв. за миналата година, ще може да получи максималната сума от 10 хил. лева.

Допустими по настоящата процедура юридически лица или еднолични търговци, които са регистрирани преди 1 януари 2019 г., и през 2018 г. и 2019 г. са осъществявали стопанска дейност. Те трябва да отговарят на изискванията за микро- или малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия - съответно с под 10 и 3.9 млн. лв. оборот и с под 50 души персонал и 19.5 млн. лв. оборот.

Подаването на заявление за безвъзмездна помощ се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

В случай, че при проверката на кандидатурата бъде установена нередност те следва да представят липсващите документи или да отстранят проблемите в срок до три работни дни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във