Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Всяка стокова борса ще урежда клиринга в своя правилник

Да отпадне съществуващия излишен лицензионен режим за клирингова къща, става ясно от проект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата

Правителството одобри проект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ), които са свързани и се отнасят до дейността на „клиринговата къща“.

В сега действащия закон е предвиден лицензионен режим за осъществяване на дейност като клирингова къща, но той не е вписан в административния регистър, четем в проектодокумента. В тази връзка се предлага по преценка на административния орган да се допълни списъка или режимът да премине в регистрационен. Предлага се също така, ако лицензионният режим за клирингова къща се запази, да се посочат изчерпателно основанията за отказ за издаване на лиценз, особените правила по издаване, спиране, прекратяване и отнемане на лиценза, както и да се приеме Наредба за устройството и правилата за дейността на клиринговата къща.

Клиринговите механизми са в основата на развитието на срочната борсова търговия, но клирингът като структура, т.е. като финансова институция клиринговата къща съществува само в САЩ и Индонезия, където обемите на търговия са в крупни размери  - трилиони долари.

В Европа правилата за клирингов механизъм са установени в борсовите правилници на съответните стокови борси и клиринговането се осъществява чрез самите тях, а не чрез отделна клирингова финансова институция.

Към момента, анализът на бъдещите потенциални пазарни възможности в Република България и Черноморския регион не очертава нива на търсенето и предлагането на борсови стоки, които да обосновават необходимостта от наличието на клирингова къща като самостоятелна институция.

Така че много по-удачен е вариантът да се използва европейската практика, например в Холандия (Амстердамската стокова борса), при която клиринговият механизъм е уреден в правилника за организацията и дейността на стоковата борса.  

Поради гореизложеното и в следствие на пазарния анализ в краткосрочен и дългосрочен план, не е необходимо прилагането на лицензионен режим за създаване на отделна финансова клирингова институция, а е достатъчно клиринговият механизъм да бъде уреден в борсовия правилник на съответната стокова борса.

С предвидените промени се създават условия за осъществяване на реална срочна борсова търговия и отпада досега съществуващ излишен лицензионен режим, което ще доведе до намаляване на административната тежест върху бизнеса по създаването и функционирането на клиринга. От друга страна, това ще има положителен ефект за борсовите членове – икономически оператори, търгуващи на борсата, при гарантиране на задълженията на страните по сключените договори.  

Клиринг (от английското "clearing" - разчистване (от взаимни текущи задължения) е банков термин и представлява начин на плащане чрез взаимно погасяване на непрекъснато възникващи насрещни вземания и задължения, без употребата на налични пари. Това е система от безкасово разчитане за стоки, ценни книжа и услуги, основаваща се на зачитане на взаимните искания и задължения.

Клиринговата къща, наричана още уравнителна камара или разчетна палата представлява самостоятелно юридическо лице, което играе ролята на банка за борсовата търговия.

Клиринговата къща осигурява система за разплащане (клиринг), гарантира изпълнението на сключените сделки, уравнява сметките между клиринговите членове, наблюдава обема на сключените сделки, уведомява членовете на борсата и обществото за откритите позиции и контролира поведението на участниците в борсовата търговия.

Първата клирингова къща е създадена през 1870г. във Филаделфия с цел да улеснява търговията и да помага при разплащанията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във