Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВРЪЩАТ ДЪРЖАВНИЯ МОНОПОЛ В ТЪРГОВИЯТА С ДЪРВЕСИНА

Единият от трите варианта на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите ще бъде внесен в парламента до края на юни. Проектодокументът, подготвен от експертите в агроминистерството, определя разделянето на регулаторната от стопанската дейност в българските гори. В него се предвижда създаване на горско предприятие, което ще стопанисва и залесява държавните гори, а те са 80% от горския фонд на страната. Предприятието ще бъде контролирано от Националното управление по горите (НУГ).
За първи път се разделят функциите на държавата, която, от една страна, ще е собственик, от друга - контролиращ орган, а от трета - надзорник на контролиращия орган, коментира за в. БАНКЕРЪ Олег Попов, член на парламентарната Комисия по земеделие и гори. Според депутата от Коалиция за България политическата воля вече е съгласувана и до края на юли законът би могъл да се приеме и на второ четене в Народното събрание. Ако това стане, през есента ще започне изграждането на новото предприятие, което ще заработи от 1 януари 2007 година.
Законопроектът предвижда създаването на държавен инвестиционен фонд, който ще набира средства от стопанската дейност и от такси за ползване на горски ресурси като води, гъби, билки и др. Средствата ще се използват за стопанисване и залесяване на горите, за изграждане на инфраструктура и за противопожарна защита, уточни Илия Симеонов, началник на НУГ. Статистиката за горските пожари сочи, че делът на умишлените палежи през последните години е нищожен.

Г-н Юруков, каква ще е структурата на бъдещото държавно горскостопанско предприятие, което ще осъществява дейностите по стопанисване и възпроизводство на българската гора?
- Идеята да се разграничат стопанските от контролните функции беше препоръчана от Европейската комисия. Това предприятие ще извършва стопанската дейност в горите, които са собственост на държавата, а контролът върху отглеждането, опазването и експлоатацията на горския фонд ще върши държавният орган, който е Националното управление по горите. В предприятието ще запазим тристепенната структура на управление, т.е. ще има централно управление, което ще ръководи регионалните поделения в страната, включително и държавните лесничейства. Това означава, че ще има едно държавно предприятие с централа в София, с 16 регионални клона, които ще имат около 180 поделения по места.
В тази връзка - предстоят ли някакви промени в НУГ? Ще има ли освободени служители?
- Управлението ще регулира и контролира всички дейности в държавните, общинските и частните гори. Докато предприятието ще се концентрира върху стопанските работи в държавните гори. В крайна сметка постигаме две много съществени неща - запазваме всички работещи в системата, но на практика няма да освободим хора, работили досега в нея. Второто е, че намаляваме броя на държавната администрация.
Как става това - не съкращавате служители, а намалявате администрацията?
- Най-общо може да се каже, че служителите на НУГ имат статут на държавни служители, а в предприятието ще работят специалисти с лесовъдско образование, които ще бъдат служители по горите. Намаляваме държавната администрация, като голяма част от служителите преминават на работа в предприятието, което е регистриранО по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. Така се създава мотивация за по-успешна работа. Заплатите на служителите ще са обвързани с резултата от тяхната дейност.
Какъв ще е броят на служителите в държавното предприятие?
- На първо време може би над пет хиляди човека, но като стопански субект то ще има възможност да увеличава своя персонал в зависимост от резултатите. В администрацията на НУГ за цялата страна ще работят около 1000 души.
Законопроектът предвижда създаване на държавен инвестиционен фонд. Това не е ли възстановяване на съществуващия до 1999 г. фонд Българска гора, откъдето се финансираха горските дейности за залесяване, инфраструктура, противопожарна безопасност и др.?
- Идеята е не само да се възстанови фонд Българска гора, но и да се увеличи неговият потенциал. Инвестиционният фонд ще се структурира по подобие на Държавен фонд Земеделие. От една страна, той ще акумулира средствата от печалбата на горскостопанското предприятие, а от друга - ще изпълнява функции на финансов инструмент за разпределяне на инвестициите за публични дейности, като създаване на гори, борба с ерозията, поддържане на инфраструктурата, запазване на биоразнообразието и т.н. Държавният инвестиционен фонд ще управлява и средствата, които се предоставят на горския сектор по международните програми. Той ще обслужва не само държавните, а и всички гори на България - общински, частни и др.
Но това означава и че голям паричен ресурс се събира на едно място. Не мислите ли, че касичката ще събуди апетитите на политическите партии?
- Стопанското предприятие ще продава дървесина от името и за сметка на държавата. Контролът върху парите в него ще се осъществява от Национален консултативен съвет, където ще участват всички парламентарно представени политически сили. В закона е регламентирано за какво се изразходват средствата, акумулирани в предприятието. Регламентът е такъв, че те могат да се използват изключително за инвестиции в горите. Неправомерно изразходване на тези средства може да стане много трудно и ако това се случи, ще е в нарушение на закона. Тези случаи могат лесно да бъдат видени и санкционирани. Ясното разграничаване на контролните, стопанските и регулаторните функции на държавата в управлението на горското стопанство е сериозна предпоставка за увеличаване на прозрачността и спазването на закона. Убеден съм, че новата структура ще работи много по-ефективно.
Какво е мнението на едрите ползватели на дървесина за разпоредбите на закона?
- Едрите ползватели наистина са най-сериозните ни партньори. Промените, които са залегнали в закона за изменение и допълнение на Закона за горите, ни най-малко няма да засегнат техните интереси. Споделяме тяхната идея за сключване на дългогодишни договори, които ще гарантират ритмичност в снабдяването им с дървесина и ще дадат възможност за инвестиции в залесяването и дърводобива.
Използвахте ли опита на други държави в регулирането на отношенията с бизнеса?
- Запознали сме се с опита на всички европейски държави. Моделът, който предлагаме, е най-близко до опита на баварското Министерство на горите.
В какви международни проекти в областта на горите участва страната ни?
- В това отношение се разкриват добри перспективи. През миналата седмица участвах в работно съвещание на Европейския горски институт, където се обсъждаха подобни въпроси и България, която вече е член на организацията, има възможност да участва в много проекти. Ако трябва конкретно да спомена - в момента работят българо-швейцарска програма и германо-български проект за подпомагане на горското стопанство. Съвместно с австрийското Министерство на земеделието и горите сме включени в проект за повишаване на квалификацията на служителите в държавната горска администрация. По програма САПАРД тази година са предложени 23 проекта за залесяване на общински гори. На този етап Европейската комисия не предвижда подпомагане на държавните гори, а само на частни и общински. От няколко месеца е създадена Асоциация на европейските държавни гори в Брюксел, която ще лобира пред ЕК за включването на държавните гори в мерките за подпомагане. Ние разчитаме много на тяхната работа, защото сме от страните в Европа с най-голям процент държавни гори.
Как ще се регулира продажбата и използването на биомаса с оглед на увеличаващата се употреба на алтернативни енергийни източници?
- Вече приключи пилотен проект в община Ардино, където болницата, училището и общината се отопляват с гориво, произведено от отпадъчни материали от дърводобива. По наша преценка отпадъчната дървесина е над 1 млн. тона и представлява възобновяем източник на енергия. По тази причина може да се потърсят начини за фиксиране на такси за нея и за определяне на възможностите за използването й. Подобен проект, на стойност около 2 млн. лв., финансиран от австрийска фирма, сега се разработва в община Ихтиман.
Очаквате ли да се появят конфликтни точки при въвеждането на Закона за горите?
- Новият законопроект не налага драстични промени в системата, за да очакваме някакви конфликти. По мое мнение вариантът, който се предлага, е работещ и ще обедини исканията и на лесовъдите, и на ползвателите на дървесина, и на държавата. Мога да ви кажа, че лесовъдската колегия с нетърпение очаква тази промяна и от страна на специалистите няма да има отрицателни становища. Смятам, че повечето от членовете на Комисията по земеделие и гори и цялата пленарна зала ще възприемат добре промените, които се правят, защото те на практика решават основните проблеми, свързани с охраната на горите, а това вълнува обществеността. Значително ще бъде повишен контролът от инспекторите на НУГ, които ще контролират горските стопанства и лесоустройствените проекти, ще проследяват целия процес на дърбодобива и търговията с дървесина. Държавата като собственик на дървесината ще я продава по механизмите, които ще бъдат описани в закона. Така ще се осигури повишаване на приходите и се надяваме с тези промени в закона да се решат голяма част от сега съществуващите проблеми в сектора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във