Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Влошава се бизнес климатът у нас през август

През август общият показател на бизнес климата* у нас намалява с 3.4 пункта спрямо юли, съобщи Националният статистически институт. Влошаване се наблюдава и в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, докато в строителството показателят запазва равнището си от юли.

Бизнес климатът в търговията на дребно спада

с 9 пункта в резултат на резервираните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Неблагоприятни са и прогнозите им относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Най-сериозното затруднение за развитието на бизнеса продължава да е несигурната икономическа среда. На второ и трето място са конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене, като през последния месец се отчита засилване на негативното им влияние.

Показател "бизнес климат в промишлеността" се понижава

с 3,4 пункта. Оценките на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията са резервирани, като и очакванията им за следващите шест месеца се влошават. Същевременно анкетата отчита и намаление на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено с неблагоприятни очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Най-сериозните проблеми за развитието на бизнеса в сектора продължават да бъдат несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила, посочени съответно от 59.8 и 30.6% от предприятията.

Бизнес климатът в сектора на услугите се влошава

с един пункт, което се дължи на неблагоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги са също по-резервирани.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила остават основните пречки за дейността на предприятията, като спрямо юли се наблюдава нарастване на отрицателното въздействие на първия и втория фактор.

През август

съставният показател "бизнес климат в строителството" запазва равнището си

от юли. По мнение на строителните предприемачи настоящата строителна активност се оценява като благоприятна, като и прогнозите им за дейността през следващите три месеца се подобряват.

Несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила остават основните фактори, затрудняващи дейността в сектора.

 

* Общият показател на бизнес климата е средна претеглена на четири отраслови показателя на бизнес климата - в промишлеността, строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, като последният показател е включен в общия динамичен ред от май 2002 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във