Банкеръ Daily

Камарата на геодезистите в България:

Властите нарушават конституцията в казуса с "Корал"

Камарата на геодезистите в България упрекна държавни и местни органи на властта, че нарушават конституцията както със своите действия, така и с бездействие спрямо статута на плажа "Корал"

Геодезистите казват, че цялата територия на няколко поземлени имота в село Лозенец са разположени върху дюни, непосредствено граничещи с морски плаж за природосъобразен туризъм "Корал". Върху тези имоти е предвидено застрояване. Те се позовават на публична информация в сайта на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

"Съгласно Закона за устройство на черноморското крайбрежие “Министърът на туризма заявява изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на глава шеста от Закона за кадастъра и имотния регистър след приемане на специализираните карти на морските плажове.” (чл. 6, ал. 10 от ЗУЧК). Това означава, че задължение на Министъра на туризма е подаването на заявление за отразяване на границата на крайбрежната плажна ивица, въз основа на посочените по-горе карти. Преди 15 март 2016 г., това трябваше да направи Министърът на регионалното развитие и благоустройството. До този момент, никой от отговорните министри не е изпълнил задължението си", уточняват от камарата.

Според представителите тези “пропуски” правят възможно погазването на Конституцията на Република България от страна на органите на изпълнителната власт - централна и местна. Това прави възможно и незаконосъобразното проектиране на Общия устройствен план на община Царево, област Бургас, въпреки че за изработване на общ устройствен план се използват всички възможни данни за територията. 

"Всичко това доказва грубото нарушаване на Конституцията на Република България, защото в нея, ясно и категорично е записано, че крайбрежната плажна ивица е изключителна държавна собственост (чл. 18, ал. 1 от Конституцията). Тъй като “Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.” (чл.5, ал. 2 от Конституцията), действията и бездействието на изпълнителната власт по случая "Корал" са незаконни. Това се отнася и за някои от процедурите по създаването на Общия устройствен план на община Царево, област Бургас", се посочва като аргумент

"Изнесените факти по неоспорим начин показват, че територията на горепосочените имоти е публична държавна собственост, която не може да бъде обявена за частна. Загражденето ѝ е незаконно и отчуждаването на имотите в полза на държавата е задължително. Фактите са установени, дадена им е публичност, нарушенията са установени и всеки служител на изпълнителната власт - централна и местна, знае това. Под въпрос са поставени и актовете на изпълнителната власт, с които тази територия е обявена за урбанизирана и е променено предназначението ѝ. Това ще стане ясно, след като общинската администрация на община Царево изпълни задължението си да публикува на официалната си електронна страница подробните устройствени планове, направили възможно урегулирането на посочените поземлени имоти", допълва Камарата на геодезистите.

И поставя 5 искания към властите:


"Министърът на туризма да заяви изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри с цел отразяването на крайбрежната плажна ивица.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството да сезира прокуратурата за отмяна на актовете за одобряване на подробните устройствени планове, с които са урегулирани посочените имоти и е променено предназначението им.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството да отчужди частните имоти, попадащи в територията, която е изключителна държавна собственост.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството да състави акт за изключителна държавна собственост за територията на крайбрежната плажна ивица.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството да сезира Главния прокурор за нарушаването на Конституцията на Република България и Закона за устройство на черноморското крайбрежие, неизвършените действия в защита на обществения интерес и нанесените щети на гражданите на Република България заради затруднения достъп до плажа за природосъобразен туризъм "Корал"


 

Facebook logo
Бъдете с нас и във