Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВИТОША ОТЧИТА 1.374 МЛН. ЛВ. КОНСОЛИДИРАНА ПЕЧАЛБА

Редовните годишни общи събрания на акционерните дружества ЗД Витоша и ЗК Витоша - живот, които се проведоха на 20 юни 2005 г., одобриха докладите на съветите на директорите им за дейността на компаниите през 2005 година. Събранията приеха и проверките на одиторите, които потвърждават, че реализираните финансови резултати са вярно отразени в отчетите на мениджмънта. Специално за БАНКЕРЪ изпълнителният директор Николай Генчев коментира, че консолидираните активи на застрахователната група Витоша възлизат на 33.137 млн. лв., а консолидираната печалба е 1.374 млн. лева.
Премийните приходи на компанията за общо застраховане ЗД Витоша за 2005 г. са на обща стойност 54.758 млн. лв., докато годишният приход от животозастраховането за отчетния период е 9.184 млн. лева. И двете застрахователни дружества - за общо и за животозастраховане, са реализирали през миналата година чиста печалба (след данъчно облагане) на стойност 1.184 млн. лв. за ЗД Витоша и за ЗК Витоша-живот - 194 хил. лева. Няма да бъдат разпределяни дивиденти за 2005 г., а парите ще бъдат прибавени към приходното перо за неразпределени през годините печалби. Както изисква новият Кодекс за застраховането - 10% от печалбата ще бъдат разпределени във фонд Резервен. Така брутните застрахователни резерви на двете компании са: 12.901 млн. лв. за общозастрахователното дружество Витоша, и 4.592 млн. лв. - за Витоша-живот. Двете компании се класират на шесто място съответно сред общозастрахователните и сред животозастрахователните компании в страната. Пазарният дял на ЗД Витоша за 2005 г. е 6%, а ЗК Витоша живот заема 6.2 на сто от пазара.
Общото събрание на акционерите на ЗД Витоша отложи за следващото общо събрание решението си да освободи от отговорност членовете на съвета на директорите, каза специално за БАНКЕРЪ Николай Каварджиклиев, мениджър за България на австрийската финансова група Уника Интернешънъл. Преди близо година - на 28 юли 2005 г., тя придоби 20% от ЗД Витоша. (През следващата 2007 г. австрийската финансова група се готви да купи още 31% и по този начин да стане мажоритарен собственик в нея с общо 51 процента от капитала на българския застраховател.) Годишното събрание на акционерите на ЗД Витоша назначи дипломирани експерт-счетоводители за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2006 г. и избра ръководител на службата за вътрешен контрол, както и отговорен актюер на дружеството, съгласно клаузите на новия Кодекс за застраховането. Структурата на управление на компанията и занапред остава двустепенна - с надзорен и управителен съвети, които запазват досегашния си състав, каза още Николай Кавърджиклиев. Председател на надзора е д-р Андреас Брандщетер, член на съвета на директорите на Уника Интернешънъл, а негов заместник е Георги Абаджиев. Георги Крумов, Гералд Мюлер (и двамата - представители на Уника Интернешънъл) и Тодор Генчев остават членове на надзорния съвет. Председател на УС на ЗД Витоша и занапред ще бъде Йордан Генчев.
С решение на акционерите си застрахователна компания Витоша-живот също преминава от едностепенна към двустепенна система на управление - с надзорен и управителен съвети. Надзорът ще ръководи д-р Андреас Брандщетер, негов заместник-председател ще е Георги Абаджиев, а за членове на НС са избрани Тодор Генчев, Гералд Мюлер и Кари Хаатая от Уника Интернешънъл. Тя ще замести Георги Крумов. (Съставът на надзорния съвет е почти идентичен с този на ЗД Витоша за общо застраховане, потвърди Николай Кавърджиклиев.) Управителният съвет на животозастрахователя Витоша също ще се ръководи от Йордан Генчев, изпълнителен директор и председател на УС. Останалите изпълнителни директори на компанията Николай Генчев, Елена Караджинова, Георги Георгиев и Надежда Вънтова стават членове на УС. Годишното събрание на акционерите на ЗК Витоша-живот назначи дипломирани експерт-счетоводители за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2006 г. и взе решение за преобразуване на вида на акциите на компанията от поименни налични в поименни безналични. Във връзка с това бяха направени и съответните промени в устава на дружеството. Както изискват предписанията на Кодекса за застраховането, събранието избра ръководител на службата за вътрешен контрол и отговорен актюер на дружеството. За одитор на финансовите резултати за 2006 г. бе определена международната одиторска компания Кей Пи Ем Джи (KPMG).

Facebook logo
Бъдете с нас и във