Банкеръ Daily

Управление и бизнес

„ВиК“ - Варна е заложило в бизнес плана инвестиции за 66.8 млн. лв.

В бизнес планът на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Варна поиска комплексната цена на услугите за 2022 г. да се увеличи с 1.297 лв./м³ с ДДС спрямо действаща цена към момента. След извършена корекция от КЕВР цената, която включва снабдяване с вода, отвеждане и пречистване, за 2022 г. ще е в размер на 4.548 лв./м3 с ДДС. За постигане на планираните дейности и инвестиции, свързани с подобряване на качеството на ВиК услугите, през периода 2022-2026 г. дружеството е необходимо да акумулира съответните приходи. 

Една от основните причини за предлаганото повишение на цените на ВиК услугите са значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги, сред които са драстично увеличени разходите за доставка на електроенергия от свободен пазар спрямо базовата 2020 г., съобщават от дружеството. За намаляване на разходите за електроенергия, „Водоснабдяване и канализация“ -. Варна е инвестирало в съвременни инсталации за производство на електроенергия от собствени източници в Пречиствателна станция - Варна, с което общите разходи за електроенергия за пречистването на отпадъчните води се намаляват с 14 на сто. Необходимата електроенергия за технологични нужди се произвежда от инсталации метан-танкове, оборудвани с когенератори.

Друг фактор за повишаването на цената е заложения ежегоден ръст на работните заплати на заетите във ВиК оператора с 15%, което е в изпълнение на подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Бизнес планът на дружеството, с всички заложени в него параметри, е съгласуван от общото събрание на Асоциация по ВиК – Варна.

ВиК дружеството е едно от големите ВиК дружества в страната, покриващо територия със 159 населени места. Сред важните приоритети в бизнес плана на дружеството за новия период до 2026 г. е запазване на постигнатото добро качество на питейните и отпадъчни води, които отговарят на нормативните и регулаторни изисквания.

С цел да бъдат намалени общите загуби на вода и да се осигури надеждно и устойчиво водоснабдяване на потребителите ВиК операторът планира до 2026 г. да подмени 89 км довеждащи водопроводи и разпределителна мрежа, като около 38% от общите инвестиции ще бъдат директно вложени в улични водопроводи. Дружеството е предвидило също да обследва 265 км улични водопроводи със специализирано оборудване за откриване на скрити течове. Разчетите сочат, че с предприеманите мерки нивото на загуби ще бъде намалено с 9 % до нива от 24,4 м3/км/ден. Заложени са и инвестиции за управление на налягането, зониране на водопроводната мрежа, СКАДА системи и приходни водомери с дистанционно отчитане, което от своя страна ще доведе до значително подобрение на управлението на водоснабдяването в област Варна.

В бизнес плана e заложено и въвеждане в експлоатация на реконструираната пречиствателна станция за отпадъчни води „Златни пясъци“ за постигане на екологичните стандарти и изисквания за развитието на морския туризъм и за регионалната икономика.

Общият размер на инвестиционната програма за периода е 66.8 млн. лв., от които 57.3 млн.лв. в публични ВиК системи и съоръжения. Предвидените инвестиции са значително по-големи от заложените инвестиции по договора с Асоциация по ВиК – Варна в размер на 21 млн. лева.

На заседание на 29 юни КЕВР ще приеме окончателно решение относно бизнес плана и цените на ВиК услугите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Варна.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във