Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Вечните замърсители на въздуха - твърдо гориво, коли и строежи

Въпреки че столицата доста често осъмва с мръсен въздух и количеството на финиte прахови частици в някои квартали скача до 10 пъти над нормата, анализ за околната среда на общинското предприятие "Софияплан" отчита "чувствително подобрение" през последните години.  

Анализът припомня, че през 2011 г. Столичната община се присъедини към "Споразумението на кметовете" в ЕС и пое ангажимент за намаляване на парниковите газове с 22% до 2020 г. спрямо нивата от 2007 година. През 2018 г. пък СО намалила емисиите спрямо базовата 2007 г. с 18,2%. Това означава, че общината се приближава до постигане на целта за намаляване на емисиите на парникови газове с 22% до 2020 година, отчитат още от общинското дружество.

"Изпълнението на мерки за ограничаване на горенето на твърди горива за отопление ще доведе до значително намаляване на концентрациите на прахови частици през зимата. Необходимо е да бъдат стимулирани алтернативни форми за мобилност - електромобили, велосипедно и пешеходно придвижване; въвеждане на нискоемисионни зони; прилагане на природнобазирани решения за улавяне на замърсители, като изграждане на паркове и зелени стени", посочват от "Софияплан".

От там отбелязват, че най-голям принос за замърсяването на въздуха в столицата с фини прахови частици има битовото отопление на твърди горива, следвано от автомобилния транспорт и строителството. 

Климат - намаляване на емисиите с 40% до 2030 г.

От Столичната община считат, че ще постигнат този резултат, присъединявайки се към Глобалното споразумение на кметовете за климат и енергия. От "Софияплан" отбелязват, че в момента се разработва План за устойчива енергия и климат за периода 2021 – 2030 г., който обхваща политиката за намаляване на парниковите газове, но и тази за адаптация към негативните последици от климатичните промени.

"През 2020 г. Столичната община актуализира анализа на климатичните опасности за територията на СО, като част от разработването на Плана за действие за устойчива енергия и климат. Според анализа най-висока степен на риск в общината има от интензивни валежи, бури и екстремна температура. Силно урбанизираните площи на града са най-уязвими на топлинните вълни, като по границите със зелени територии уязвимостта намалява. Затова е необходимо по-интензивно градско озеленяване и разширяване на зелените клинове", се казва още в анализа.

Замърсявания в реките има и в следствие от минали минни дейности, които не са ликвидирани. 

За състоянието на водите се цитират данни на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, които показват, че на територията на общината се намират 17 язовира с различна форма на собственост. В СО има над 40 термоминерални находища. На базата на споразумение с държавата София управлява и стопанисва безвъзмездно 8 находища на минерални води за срок от 25 години.

Основен замърсител на водните обекти в СО са нерегламентираните зауствания (над 258 на брой), които са резултат най-вече от липсата на изградена канализационна мрежа и локални пречиствателни станции. Поради тази причина изграждането на необходимите канализационни и пречиствателни съоръжения и поддържането им в изправност е от особена важност за чистотата на водите.   

"Замърсявания в реките има и в следствие от минали минни дейности, които не са ликвидирани според изискванията и не са отстранени старите екологични щети. Налице са и случаи на възстановена частна собственост върху участъци от речните тераси и трасета на реки, което задълбочава проблемите със стопанисването на речните корита", обясняват от "Софияплан"

На територията на Столичната община се рециклират все повече отпадъци. 

В Столичната община функционира първата в България "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци". Инсталацията все още притежава свободен капацитет, което е добра база за постигане на целевата дългосрочна експлоатация на системата за предвидения период до 2040 година. През 2018 г. общината е постигнала 64% на оползотворяване , в т.ч. рециклиране, с което изпълнява законовите изисквания относно подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъци, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата.   

През 2019 г. също се наблюдава положителна тенденция - събрани и обработени са 526 561 тона, от които 460 133 т. (87,5%) са разделно събрани и оползотворени отпадъци. Предадени за депониране само 12,5% от събраните и обработени количества смесени битови отпадъци. 

Предстои създаването на нова Програма за управление на отпадъците на СО 2021-2028 г., която да планира мерки за ограничаване на депонирането на битовите отпадъци и да създаде условия за реализиране на кръгова икономика на общинско ниво. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във