Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Вече имаме Национален план за управление на отпадъците

Министърът на околната среда и водите Асен Личев

Служебното правителство прие стратегически документ, който засяга един осемгодишен период. Това е Националният план за управление на отпадъците (НПУО) за периода 2021-2028 година. Той има три основни цели:

-да създаде условия за намаляване на образуваните отпадъци;

-да създаде условия за прехода към кръгова икономика, т.е. от управлението на отпадъците към ефективното им използване като ресурс;

-през 2025 г. като изключително сериозна задача да се достигне до 55% от рециклирането на отпадъците от общо образуваните битови отпадъци.

Общите предвидени средства по Националния план за управление на отпадъците са в размер на 1.43 млрд. лева. Инвестиционните мерки включват основно изграждането на инфраструктура за предварително третиране на отпадъците при депониране и третиране на биоразградимите отпадъци. Предвидени са средства за разширяване на системите за разделно събиране на отпадъци. За доизграждане на регионални системи за управление на отпадъци са заделени 260 млн. лева. За изграждане на инсталации за рециклиране на отпадъци чрез финансови инструменти са предвидени 40 млн. лева. За изграждане на нови и разширяване на съществуващи системи за разделно събиране на битови отпадъци ще се използват 145 млн. лева. За подготовка и изпълнение на проекти за закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци правителството е предвидило 100 млн. лева. За изграждане на депа за битови отпадъци или допълнителни клетки са заделени 174 млн. лева.

С така приетия Национален план за управление на отпадъците България ще има солидна мотивировка за отпадане на съществуващата в момента наказателна процедура, отбелязва министъра на околната среда и водите Асен Личев. Нещо повече – в самия план са създадени механизми за гъвкаво определяне на режима на вноса на отпадъци, включително на внос за изгаряне на наша територия. Това ще зависи от наличния национален баланс на територията на България.

"Имам апел към всички наши сънародници – не е достатъчно само да има Национален план за управление на отпадъците за периода 2021-2028 година. Ключова роля за постигане на резултати ще окажат личните планове за управление на отпадъците за същия период, който трябва да има всеки член на нашето общество", подчертава министъра на околната среда и водите Асен Личев .

Facebook logo
Бъдете с нас и във