Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ваканционните имоти продължават да създават проблеми

"Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ - София, което инвестира във ваканционни имоти, отчита нарастване на загуба за първото полугодие на тази година. В края на юни тя е в размер на  757 хил. лева. За същия период година по-рано дружеството е било на загуба от 405 хил. лева, четем в консолидирания междинен отчет на компанията. 

През първото шестмесечие на тази година приходите от услуги са на стойност 303 хил. лева. Това са парични постъпления от експлоатацията на инвестиционните имоти в комплекса "Марина Кейп" и по-конкретно от отдаването под наем на складове и неизползваеми търговски площи на дъщерната фирма "Марина Кейт мениджмънт" ЕООД. 

Приходите от продажби на дружеството със специална инвестиционна цел растат значително – от 284 хил. лв. за първите шест месеца на миналата година до 452 хил. лв. за 2021-а. Но не могат да компенсират ръста на разходите по дейността.

Според публикуваните документи генерираната загуба за полугодието се дължи основно на разходи за лихви, които са в размер на 354 хил лева. Иначе харчовете са се удвоили в сравнение с миналата година.

През първото шестмесечие са извършени ремонтни дейности по подготовката на комплекса "Марина Кейп" за летния сезон 2021. Ваканционният комплекс работи целогодишно. За отдаване на туристи - случайни и организирани посетители, се поддържат минимум 100 апартамента. 

По време на летния сезон 2021 комплексът работи при заетост около 85-90 процента. Става въпрос за апартаментите, които са собственост на дружеството и тези, които не са негова собственост, но се управляват от дъщерната фирма "Марина Кейт мениджмънт". 
За полугодието не са възникнали нови съществени вземания и/или задължения за дружеството. Към края на юни групата има задължения към банки в размер на 11.63 млн. лева. 

Рискове

И през тази година остава пазарният риск от намаление на цените на недвижимите имоти, които "Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ продава, в резултат на свито търсене на ваканционни имоти, и както и риск от нисък туристически поток за 2021 г. в резултат на бавното възстановяване след глобалната финансова криза. 

Съществува също така риск и от невъзможност за обслужване на взетите банкови заеми и на издадената облигационна емисия в случай, че дружеството не успее да генерира достатъчно приходи за покриване на разходите за лихви и погасяване на главниците. 

Перспективи

В комплекса редовно се провеждат мероприятия от конферентен тип, като дружеството се стреми да развива този тип туризъм. 

През последните няколко години усилията на "Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ по отношение на продажбите са насочени към достигане на нови географски пазари. Започнали са делови отношения  с партньори от Китай за предлаганите в комплекса имоти. Продажбите през 2021 г. са основно на руски граждани. От мениджмънта отбелязват възобновяването на интереса за недвижими имоти на този пазар. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във