Банкеръ Daily

Управление и бизнес

В министерства масово освобождават служители в пенсионна възраст

В редица министерства тече освобождаване на служители в пенсионна възраст. Милиони са предвидени за обезщетения на съкратените служители. Съкращенията са част от плана на новата власт да намали драстично броя на чиновниците. 

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г. в размер на 879 757 лв. по „Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба". С приемането на постановлението ще се осигури необходимият финансов ресурс за изплащане на обезщетения по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда. Приемането на постановлението ще даде основание за планиране в областта на човешките ресурси на базата на освобождаващите се щатни бройки от пенсионирани служители, както и за преценка на кадрите, необходими на службата в средносрочна перспектива, включително привличането на млади специалисти и висококвалифицирани експерти, се казва в решение на Министерския съвет.

Със свое постановление правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2021 г. на стойност 600 000 лв. за изплащане на обезщетения на служители придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Правителството одобри допълнителни средства в размер до 3,4 млн. лв. по бюджета на Министерството на земеделието за 2021 г. за осъществяване на административна реформа. Средствата се отпускат за изплащане на обезщетения при прекратяване на правоотношенията със служители, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и с такива, упражнили право на пенсия по чл. 68 и 69 от Кодекса за социално осигуряване.

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2021 г. Министерството прекратява правоотношенията с 26 служители в централната администрация. Това са всички служители по служебно и трудово правоотношение, които са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към края на декември 2021 г., както и тези, които вече са пенсионери, но до момента продължават да работят. При пенсионирането си служителите ще получат обезщетения в зависимост от натрупания стаж в МИ. За целта правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МИ за 2021 г. в размер на 630 000 лв. Средствата ще са за сметка на преструктуриране на разходи по централния бюджет за 2021 г.

В икономическото министерство предстоят и следващи действия по оптимизиране на структурата и състава на администрацията предвид т. 3 от Решението на Народното събрание за приемане на структура на Министерския съвет на Република България и разделянето на Министерството на икономиката на Министерство на икономиката и индустрията (МИИ) и Министерство на иновациите и растежа (МИР). Една от целите на промените е да се предостави възможност за кариерно развитие и по-добра мотивация на държавните служители, които остават в министерствата. Очакванията са това да повиши ефективността и качеството на работата.

Министерският съвет одобри допълнителни разходи в размер на 224 200 лв. по бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г. Средствата са за изплащане на обезщетения при прекратяване на правоотношенията на всички служители по служебно и трудово правоотношение придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към 01.12.2021 г., както и на такива, упражнил право на пенсия по чл. 68 и чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване. След прекратяване на правоотношенията със служителите ще бъдат предприети действия по оптимизиране на структурата и състава на енергийното ведомство, както и ще се предостави възможност за кариерно развитие и по-добра мотивация на държавните служители със стаж в МЕ. Очакваните резултати от приемането на Постановлението са свързани е осигуряване на възможност за оптимизация и модернизация на структурата на МЕ, което ще доведе до повишаване на ефективността и качеството на работа. Средствата ще са за сметка на преструктуриране на разходи по централния бюджет за 2021 г.

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. в размер на 80 749 лева. Един от основните механизми за реализиране на административна реформа и постигане на ефективност в Министерството на културата е прекратяване на правоотношенията на служители по служебно и трудово правоотношение придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към 01.12.2021 г. Във връзка с прекратяване на правоотношенията с тези служители и с нормативно вмененото задължение на органа по назначаването да изплати полагащите се обезщетения са необходими средства в размер на 80 749 лева, в т.ч.: Обезщетение по чл. 61 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и чл. 224 от Кодекса на труда за неизползван платен годишен отпуск; Обезщетение по чл. 106, ал. 3 от ЗДСл и чл. 222, ал. 3 от КТ при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

След прекратяване на правоотношенията със служителите ще бъдат предприети действия по оптимизиране на структурата и състава на МК, както и ще се предостави възможност за кариерно развитие и по-добра мотивация на държавните служители със стаж в МК. Очакваните резултати от приемането на Постановлението са свързани с осигуряване на възможност за оптимизация и модернизация на структурата на МК, което ще доведе до повишаване на ефективността и качеството на работа. Необходимите средства за изплащане на обезщетенията в размер 80 749 лева ще се осигурят по бюджета на Министерството на културата, чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г.

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на спорта за 2021 г. в размер на 104 037 лева. Един от основните механизми за реализиране на административната реформа и постигане на ефективност в Министерството на спорта е прекратяване на правоотношенията със служители, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Във връзка с прекратяване на правоотношенията със служители и с нормативното задължение на органа по назначаването да изплати полагащите се обезщетения са необходими допълнителни средства в размер на 104 037 лв., в т.ч.: Обезщетение по чл. 61 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и чл. 224 от Кодекса на труда (КТ) за неизползван годишен отпуск; Обезщетение по чл. 106, ал.3 от ЗДСл и чл. 222, ал.3 от КТ при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст; Обезщетение по чл. 106, ал.4 от ЗДСл и чл.220 от КТ за не спазен срок на предизвестие при прекратяване на правоотношението. След прекратяване на правоотношенията със служителите ще бъдат предприети действия за оптимизиране на структурата и състава на Министерството на спорта, както и ще се предостави допълнителна възможност за кариерно развитие и по-добра мотивация на държавните служители с професионален опит в Министерството на спорта.

Очакваните резултати от приемането на Постановлението са свързани с осигуряване на възможност за оптимизация и модернизация на структурата на Министерството на спорта, което ще доведе до повишаване на ефективността и качеството на работа. В тази връзка се предлага допълнителните средства в размер на 104 037 лв. за изплащане на обезщетения на персонала във връзка с предстоящите структурни промени да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г.

Министерството на транспорта и съобщенията прекратява договорите на пенсионерите в централната администрация и второстепенните разпоредители с бюджет към Министерството. Това са всички служители по служебно и трудово правоотношение, които са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към 1 декември 2021 г., както и тези, които вече са пенсионери, но до момента продължават да работят.

При пенсионирането си служителите ще получат обезщетения в зависимост от натрупания стаж в МТС. За целта правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МТС за 2021 г. в размер на 1 241 806 лв. Средствата ще са за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2021 г.

След прекратяване на правоотношенията със служителите ще бъдат предприети действия по оптимизиране на структурите и състава на министерството.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във