Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

В БДЖ ВСЕКИ ТРЯБВА ДА ПОЛУЧАВА ТОВА, КОЕТО Е ИЗРАБОТИЛ

Златолина Мукова, заместник-министър по финансовата дейност и евроинтеграцията в Министерството на транспорта и съобщенията, пред в.БАНКЕРЪ. Г-жа Мукова, финансите и евроинтеграцията засягат всички дейности в Министерството на транспорта и съобщенията. Какви ще бъдат вашите приоритети като заместник-министър?- Наистина финансите и евроинтеграция са доста широка област и в известна степен засяга цялата дейност в министерството, както и работата на отделните заместник-министри, тъй като всичко е свързано с финансите.Въпреки това аз откроявам два приоритета в своята дейност. Единият е управлението на съществуващите в момента държавни дружества. Включително и тяхното преструктуриране, което включва концесиониране, отделяне на обособени части, преструктурирането на БДЖ, свързано с разделянето на компанията на инфраструктура и превозвач. Ще бъде въведен също нов начин за управление на тези държавни дружества, както и нов начин за осъществяването на контрол над тях. Вторият основен приоритет в моя ресор е евроинтеграцията. Глава N9 Транспорт е отворена през юни тази година и по нея са направени доста от промените, необходими за хармонизиране на българското законодателство с европейските директиви. Въпреки това са останали много основни проблеми към тази глава, която по общо мнение е една от най-трудните, заедно с тази за хранителните стоки. По нея, разбира се, са останали още доста неразрешени въпроси. Достатъчно е да спомена пътните такси и системата на облагане на пътните превозни средства като цяло в България - един много сложен проблем, който досега с години се е разисквал, но никой не е предприел нищо конкретно, за да го реши. Аз съм се наела от един месец с него и сега започвам съвместна работа с другите ведомства - Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Вече сме направили предварителни изчисления и се подготвя предложение, което да се внесе за обсъждане в Министерския съвет. Нещата са твърде сложни, но така или иначе ние трябва да направим програма, според която ще се определи схемата за пътните такси до 2006 година. Други все още нерешени проблеми поради сложността им са за финансовата стабилност на автомобилните превозвачи и за каботажите, за които също сме направили предложение през месеца, откакто сме започнали работа. Предстоят, разбира се, много нормативни промени във връзка с хармонизацията на законодателството, както и с прилагането на законите след тяхното приемане. А как оценявате хода на преговорите с Европейския съюз по глава 19 Телекомуникации?- По нея и досега се е работило доста усилено и резултат е, че тази есен тя временно беше затворена. Сега предстои наблюдение на нашите ангажименти от емисари на евросъюза. Най-сериозният от тях е цифровизацията на мрежата на Българската телекомуникационна компания. След нейното реализиране ще могат да се изпълнят и всички останали, като преносимост на номера и др. За самата цифровизация на телефонната мрежа ние имаме много сериозни намерения. В плановете на БТК за следващата година са включени необходимите инвестиции, а се надявам, че с приватизацията на телекома, която трябва да се осъществи до шест-седем месеца, новият собственик ще изпълни това изискване. До тогава ще се разчита на собствените финансови средства на компанията и на външни заеми.Новият екип на Министерството на транспорта и съобщенията обяви своите намерения да съкрати сроковете за освобождаване на честотен спектър. Предвиждате ли алтернативни източници за финансиране на този процес?- Все още не сме обсъждали какви финансови средства ще са необходими за тази цел. Единственото, което мога да кажа със сигурност, е, че през 2004 г. се планира да бъде даден лиценз за мобилна мрежа от трето поколение, за което дотогава ще бъдат освободени честоти.Вече пета поредна година БДЖ отчита все по-лоши финансови резултати. Какво предвижда министерството, за да се подобри състоянието на компанията?- Първата мярка, която се предвижда и вече е подготвено конкретно предложение за постановление на Министерския съвет, е съкращаване на 300 километра губещи второстепенни линии, което в най-скоро време ще влезе в сила. Предвиждаме и това е по плана, утвърден от Световната банка, да се оптимизира съставът на БДЖ, което също трябва да започне до края на тази година. Разбира се, през следващата година ще бъде по-сложно, тъй като ще започне разделянето на БДЖ на две компании, отговарящи съответно за инфраструктурата и превозвача. Много внимателно ще бъде огледан съставът, начинът на управление и на изразходване на средствата. Ще се стремим да обособим колкото е възможно повече дейности на така наречената на български език самостоятелна стопанска сметка. С други думи, ще се опитаме да създадем отделни центрове на печалба, така че всеки да може да си изработва това, което му се плаща. Тези мерки ще се изпълняват през следващата година, след като компанията се раздели на две.Какво ще направите, за да могат повече български фирми да се включат в проекти, финансирани от рамковите програми за развитие на технологиите в Европейския съюз?- В бюджета за следващата година са предвидени средства за популяризиране на тези програми: Пета рамкова програма на ЕС за развитие на информационното общество, Шеста рамкова програма и други. Създаденият тази година Център за популяризиране на информационното общество, който запознава фирмите с възможностите за кандидатстване по европейски проекти, ще разшири дейността си. По данни на предишния екип в нашето ведомство средствата, изразходени за разпространение на информация за рамковите програми от Министерството на транспорта и съобщенията, не са отишли напразно, защото самите фирми са заработили многократно повече от участието си в тези проекти.Разговора проведе Александър Александров

Facebook logo
Бъдете с нас и във