Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

УВЕЛИЧЕТЕ ПАРИТЕ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Г-жо Хюбнер, дебатът около новия единен бюджет на ЕС се проточи доста. Ясни ли са вече целите на Регионалната политика на общността в периода 2007-2013 година?
- Да. Те бяха посочени още в Комуникация относно бъдещите стратегически насоки на общността по политиката за сближаване, приета от Европейската комисия през юли миналата година. Основните ни задачи през следващите седем години ще бъдат превръщането на общността в по-привлекателно място за работа и инвестиране, висок растеж, конкурентност и иновации, постигането на пълна заетост и висока продуктивност. Тези цели ще оформят и рамката на новите програми, които ще бъдат подкрепени от Европейския фонд за регионално развитие (ERDF), Европейския социален фонд (ESF) и Фонда за сближаване. Окончателно те ще бъдат разработени през следващите няколко месеца.
В доклада на Еврокомисията от 16 май България бе критикувана за слабото управление на помощта по линия на предприсъединителните програми. Какво трябва да се промени до следващата есен?
- Първо искам да отбележа, че главата Регионална политика, която е към моето портфолио в Комисията, не попадна в така наречения червен раздел. Там обаче бе разделът Финансов контрол, който има пряко отношение към усвояването на средствата от еврофондовете. Страната ви е изградила система на координация за управлението на средствата от ЕС, която трябва да бъде усъвършенствана. Водеща роля в този процес трябва да имат лично премиерът Сергей Станишев, а също така финансовият министър Пламен Орешарски и неговият екип. Бюджетното ведомство трябва да бъде не само координатор на средствата, но и да улеснява тяхното ефективно управление. Необходимо е и подобряване на взаимодействието с така наречените междинни звена и с местните власти. Много важно е укрепването на административния капацитет и подобряването на системата за финансов контрол. Мисля, че това е напълно изпълнимо до 26 септември, когато ще бъде публикуван последният мониторингов доклад на Еврокомисията. Още следващия месец в София ще пристигне мисия на Дирекция Регионална политика, която ще провери напредвате ли. Планираме и още една проверка през лятото. В началото на октомври пък ще организираме семинар за българската администрация на тема Структурни фондове и Кохезионен фонд на ЕС.
Според вас има ли риск България да не получи акредитация да организира самостоятелно търговете за разпределяне на парите по програмите ФАР и ИСПА след 2007 година?
- Трябва да получи акредитацията. Ние работим заедно, за да стане тя факт. Тази седмица ще получа новия одитен доклад, който подготвят експерти от Дирекция Регионална политика. Така че се надявам в началото на юли да има по-голяма яснота около бъдещата акредитация. Това е много важен въпрос, тъй като парите по двете програми ще продължат да се усвояват и след потвърждаването на членството на България в ЕС. А както знаете, Договорът за присъединяване от Люксембург предвижда, че това не би могло да се случи без акредитация от Европейската комисия.
Запозната ли сте с българския проект на Националната стратегическа рамка за периода 2007-2013 г. и програмите към нея, чрез които се планира помощта от Структурните фондове?
- Имах възможност да се запозная с тях. Вижте, националните и оперативните програми трябва да съответстват на Лисабонската стратегия за развитие на ЕС. Помощта трябва да води реално към растежа и разкриването на работни места. Ето защо освен за инвестиции в инфраструктура може да се помисли и за увеличаване на планираните средства за насърчаване на конкурентоспосбността. В разговора помежду ни премиерът Станишев ме увери, че при подготовката си за фондовете България проучва опита на други страни членки, включително и на тези, които се присъединиха през 2004 година. Аз лично се надявам, че сред тях е и моята родина - Полша.

Facebook logo
Бъдете с нас и във