Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Уточниха финансовите правила за санирането

Окон­ча­тел­ни­ят ва­ри­ант на спо­ра­зу­ме­ни­е­то за пре­дос­та­вя­не на фи­нан­со­ва по­мощ по про­ек­та “Енер­гий­но об­но­вя­ва­не на бъл­гар­с­ки­те до­мо­ве” ве­че е уточ­нен, съ­об­щи­ха от Ми­нис­тер­с­т­во­то на ре­ги­о­нал­но­то раз­ви­тие. Пос­лед­ни­те де­тай­ли са би­ли из­г­ла­де­ни на сре­ща на пред­с­та­ви­те­ли на ве­дом­с­т­во­то и на Асо­ци­а­ци­я­та на сдру­же­ни­я­та на соб­с­т­ве­ни­ци­те.

Пред­виж­да се из­гот­вя­не­то на ин­ди­ви­ду­ал­ни гра­фи­ци за из­пъл­не­ние на об­но­ви­тел­ни дей­нос­ти на вся­ка от­дел­на сгра­да, ко­я­то под­пи­ше та­ко­ва спо­ра­зу­ме­ние. Соб­с­т­ве­ни­ци­те ще по­лу­ча­ват грант от 75%, ка­то в та­зи су­ма вли­зат раз­хо­ди­те за стро­и­тел­но-мон­таж­ни ра­бо­ти, из­гот­вя­не­то на тех­ни­чес­ки и ра­бот­ни про­ек­ти, оцен­ка­та на съ­от­вет­с­т­ви­е­то, ав­тор­с­ки­ят и стро­и­тел­ни­ят над­зор, раз­хо­ди­те, свър­за­ни с въ­веж­да­не­то на обек­та в ек­с­п­ло­а­та­ция, как­то и  с на­ба­вя­не­то на не­об­хо­ди­ми­те раз­ре­ши­тел­ни до­ку­мен­ти.

Сред до­пус­ти­ми­те за фи­нан­си­ра­не дей­нос­ти са под­мя­на на дог­ра­ма (про­зор­ци, вра­ти и др.), топ­лин­на изо­ла­ция на вън­ш­ни сте­ни и пок­ри­ви, ос­но­вен ре­монт, мо­дер­ни­за­ция или под­мя­на на кот­ли при до­ка­зан енер­гос­пес­тя­ващ и еко­ло­ги­чен ефект, из­г­раж­да­не на ин­с­та­ла­ции за опол­зот­во­ря­ва­не на въ­зоб­но­вя­е­ми енер­гий­ни из­точ­ни­ци и дру­ги.

Соб­с­т­ве­ни­ци­те на са­мос­то­я­тел­ни обек­ти, в ко­и­то се уп­раж­ня­ва сто­пан­с­ка дей­ност, съ­що ще по­лу­ча­ват 75% без­въз­мез­д­на по­мощ за об­но­вя­ва­не­то на прис­па­да­щи­те им се об­щи час­ти, но ще  зап­ла­щат 100% от раз­хо­ди­те за под­мя­на на дог­ра­ма. Oт oпе­ра­тив­на­та прог­ра­ма ще се пок­ри­ят из­ця­ло раз­хо­ди­те за об­с­лед­ва­не­то и ус­та­но­вя­ва­не­то на тех­ни­чес­ки­те ха­рак­те­рис­ти­ки на сгра­да­та, вклю­чи­тел­но и из­гот­вя­не­то на тех­ни­чес­ки пас­порт.

По вре­ме на сре­ща­та бя­ха об­съ­де­ни и ва­ри­ан­ти за ре­ша­ва­не на въп­ро­са с бло­ки­ра­ни­те в Кор­по­ра­тив­на тър­гов­с­ка бан­ка до­ве­ри­тел­ни смет­ки на учас­т­ва­щи­те в про­ек­та соб­с­т­ве­ни­ци на сгра­ди.

Пред­виж­да се да от­пад­не раз­по­ред­ба­та на ли­ца­та, кан­ди­дат­с­т­ва­щи за до­пъл­ни­тел­на фи­нан­со­ва по­мощ и с ме­сеч­ни до­хо­ди на член от се­мейс­т­во­то до 310 лв., да им бъ­де от­каз­ва­но пре­дос­та­вя­не­то на нис­ко­лих­вен кре­дит от Фон­да за жи­лищ­но об­но­вя­ва­не, уп­рав­ля­ван от КТБ. Соб­с­т­ве­ни­ци­те, же­ла­е­щи до­пъл­ни­тел­ни сред­с­т­ва, мо­гат да по­да­ват сво­и­те за­яв­ле­ния-дек­ла­ра­ции в Ми­нис­тер­с­т­во­то на ре­ги­о­нал­но­то раз­ви­тие, без да се на­ла­га да из­чак­ват по­лу­ча­ва­не­то на от­каз от бан­ка­та.

Facebook logo
Бъдете с нас и във