Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Упълномощени съветници ще помагат на акционерите в публичните дружества

Улеснява се упражняването на правата на акционерите в публични дружества чрез изменения и допълнения на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), съобщиха от правителствената информационна служба.

Проектозаконът, приет от Министерския съвет днес, цели постигане на пълно съответствие на националното законодателство с правото на Европейския съюз по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите, идентификацията им, предаването на информация по верига от посредници до акционерите или директно на акционерите, улесняване на упражняване на правото на глас от акционерите и потвърждаване на тяхното преброяване.

Предлагат се разпоредби за начина на изискване, предоставяне и съхранение на необходимата идентификационна информация за даден акционер, лицата, на които може да бъде предоставена тази информация, както и лицата, от които може да се изиска съответната информация. Въвежда се срок за съхраняване на идентификационните данни при съобразяване с европейския регламент за личните данни.

За да се гарантира достигането на информацията до акционерите и заинтересованите лица, се поставят изисквания към „Централен депозитар“ АД и инвестиционните посредници да приемат и предоставят информацията за съответно корпоративно събитие.

Определя се още моментът, в който документите за свикване и провеждане на общото събрание следва да се оповестят. Гарантира се надлежното потвърждаване и преброяване на гласовете на акционер, подаден по електронен път при упражняване правото на глас при провеждане на общо събрание на собствениците. Регламентира се изискването разходите, свързани с предаването на информацията по веригата от посредници, да са недискриминационни и пропорционални на предоставените услуги.

Въвежда се и фигурата на „упълномощен съветник“ и нормативни изисквания за дейността й.

Facebook logo
Бъдете с нас и във