Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

УМЕРЕНА РЕВОЛЮЦИЯ В ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА АСОЦИАЦИЯ

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АБЗ ИЗБРА НОВО РЪКОВОДСТВО И ОДОБРИ СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА Й ПРЕЗ 2005 ГОДИНАОбщото събрание на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) възобнови работата си на 12 май 2005 г. след близо двадесетдневна отсрочка за размисъл и помирение. Първото му издание на 21 април 2005 г. прекъсна работата си до точка трета - приемане на нов Устав на АБЗ. Препъникъмъкът се оказа изборът на нов управителен съвет. Непримирими позиции разделиха тогава делегатите на два лагера. Избрана бе и Контактна група, която трябваше да постигне компромис по спорните въпроси. В резултат от активната й дейност бе предложен втори проектоустав, който новото издание на форума на българските застрахователи трябваше да одобри. Но това не се случи.Общото събрание на АБЗ, свикано на 12 май 2005 г. в АБЗ, не е обсъдило нито един от двата варианта на проектоустава, а е решило и занапред дейността на единствената професионална организация на застрахователните дружества в България (учредена през 1993 г.) да се ръководи от действащия досега основен документ. Събранието избра управителен съвет в състав от пет души, както е регламентирано в този устав. Новият председател на АБЗ е Даниела Конова, председател на съвета на директорите на ОРЕЛ - Г Холдинг, председател на съвета на директорите и главен изпълнителен директор на ЗК Орел и на ЗК Орел живот, както и на БЗОК Закрила. Нейн заместник е досегашният председател на УС на АБЗ Венислав Йотов, изпълнителен директор на Ей Ай Джи България застрахователно и презастрахователно дружество. Членове на управителното тяло на браншовата организация са Йордан Кифов - изпълнителен директор на ЗД Бул Инс, Марио Костов - изпълнителен директор на ЗАД Булстрад - Живот, и Ивет Велева - член на борда на директорите на Застрахователна компания Витоша живот. Мандатът на новото ръководство на Асоциацията е двугодишен, в него преобладават представители на животозастрахователите, което е прецедент в досегашната дванадесетгодишна историята на сдружението. И може би е знак, че и животозастраховането постепенно заема своя подобаващ дял в общия портфейл на българските застрахователи. В АБЗ членуват общо 20 общозастрахователни дружества и осем животозастрахователни компании плюс две животозастрахователни кооперации. На второто заседание на общото събрание бе прие 31-ят нов член на Асоциацията -Форумът на българските застрахователи одобри състава на тричленен контролен съвет с председател Петър Аврамов от застрахователната компания Ейч Ди Ай (досегашна Хановеркооп) и одобри бюджета на асоциацията. Вноската се запазва в досегашния й размер, като се спазва принципът за равнопоставеност - както и досега, членовете й ще са с равни права и ще заплащат еднакъв членски внос. От размера на бюджета пък ще зависи каква ще е структурата на организацията, каза новият председател на УС на АБЗ Даниела Конова. Тепърва управителният й съвет ще решава какъв да е съставът на оперативното щатно ръководство. Вероятно то ще има двама изпълнителни директори или секретари, отговорящи за евроинтеграцията и за контактите с обществеността и държавните институции. Стремежът е да се постигне ниво на престиж като това на асоциацията на немските застрахователи, поясни Даниела Конова. Според нея новият управителен съвет е добре балансиран и отразява представителството на различните видове застрахования.Ще продължат да функционират помощните органи - комисиите към АБЗ. Те обаче ще бъдат преструктурирани и в тях ще влязат нови хора с богат опит и знания, уточни новото ръководство на АБЗ, а когато се стигне до промени в устава и бъде постигнато съгласие между членовете на асоциацията, вероятно ще бъдат разширени и броят, и отговорностите на тези комисии. Тези изявления навеждат на мисълта, че работата по промените в устава ще продължи и те ще бъдат предложени на вниманието на членовете на асоциацията. За по-голяма прозрачност управителният съвет ще организира чести съвместни срещи с масмедиите и с управителните съвети на застрахователните компании. Ще бъдат издавани бюлетин и годишник на АБЗ.Етичният кодекс на българските застрахователи като специфична вътрешнонормативна уредба за дейността на дружествата също не бе приет от общото събрание. Според обясненията на новото ръководство причината е, че в действащия устав не е изрично регламентирано изискване за приемане на такъв документ. Отчетено е било също, че в момента се подготвя методика за оценка и взаимодействие между застрахователите, извършващи застраховка Гражданска отговорност, чрез която в една или друга степен ще изкристализират взаимодействията им, ще стане ясно дали признават, или не регресните плащания. Тъкмо тези взаимоотношения трябва да намерят отражение в Етичния кодекс, коментира новото ръководство на браншовото сдружение. От тези изявления става ясно, че предложеният от старото ръководство на АБЗ Етичен кодекс ще претърпи основна редакция.Форумът на Асоциацията на българските застрахователи прие нов програмен документ, наречен Основни насоки за дейността на АБЗ през 2005 година. В него са маркирани проблемите, по които браншовото сдружение има намерение да работи. Първата точка е формулирана като съгласуване на проекта за Кодекс за застраховането. Застрахователите очакват, че новият интегрален Закон за застраховането ще бъде отново обсъждан на всички нива, включително и в АБЗ, и едва тогава, съответно редактиран, ще бъде предложен за разглеждане от новото Народно събрание. В стратегическия план на асоциацията е записано също, че ще продължи да работи за усъвършенстване на нормативната уредба на задължителната застраховка Гражданска отговорност за МПС и за повишаване на обхвата й; за събиране и публикуване на данни за застрахователния пазар, за мониторинг на действащата правна уредба на застраховането, за лобиране и съгласуване на измененията и хармонизирането на нормативната уредба с правото в Европейския съюз; за лобиране за благоприятното развитие на данъчното облагане на застрахователния пазар, както и за разработване на концепция за Катастрофичен пул срещу риска земестресение и т.н.На 11 септември 2005 г., както гласи регламентът в Закона за застраховането и в съответната наредба на КФН, новото ръководство на Асоциацията на българските застрахователи ще вземе съответните решения за структурата, бюджета и дейността на Гаранционен фонд и ще номинира новия му управителен съвет. Според пожелали да останат неназовани застрахователи, тъкмо тук е заровено кучето, защото новото петчленно ръководство на АБЗ ще избира управлението и ще контролира акумулираните средства в Гаранционен фонд и това е основната причина за непримиримите позиции и за разминаванията между членовете на застрахователната асоциация. А дали те ще бъдат туширани и напълно преодолени през двугодишния мандат на новото ръководство на асоциацията, ще покаже времето.

Facebook logo
Бъдете с нас и във