Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Улесняват издаването на стартъп виза

Министърът на иновациите и растежа ще издава стартъп визи на чужденци от трети страни, които искат да реализират високотехнологичен проект у нас. Това е записано в проект на Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен “Стартъп виза”, който е качен за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации.

Документът е изготвен във връзка с измененията и допълненията в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), обнародвани в „Държавен вестник“ бр. 22 от 18 март тази година.

Приемането на наредбата е свързано с необходимостта от определяне на условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен “Стартъп виза”. Тя трябва да въведе работеща процедура, която да привлича граждани на трети страни и впоследствие инвестиции в регистрирани в България дружества, развиващи продуктите и услугите с висока добавена стойност. Това ще става чрез предоставянето на възможност за получаване на разрешение за продължително пребиваване в България по процедура, подобна на действащите процедури в други страни-членки като Холандия, Франция, Естония, Финландия, Дания, Ирландия и други страни.

Очаква се с тази процедура България да бъде поставена на световната стартъп сцена и превръщането на страната ни в притегателен център за стартиране на иновативен бизнес от чужденци и за създаване на компании, използващи високи технологии и развиващи научно-изследователска и развойна дейност; въвеждането на насърчителна мярка, насочена към стартиращи компании с иновативен продукт и/или услуга. Така ще се постигне привличането на млади хора, развиващи собствен бизнес с висока добавена стойност, чиято основна цел е подпомагането на преодоляването на недостига от висококвалифицирани специалисти в България и укрепването на иновативната среда. А заедно с това ще допринасе за приложението на иновации и развитието на научно-изследователската и развойна дейност, както и основаването на бизнес, който е базиран на права върху интелектуална собственост.

Определянето на ясни правила ще помогне за създаване на условия за възникване на нови високотехнологични компании и свързаните с това нови работни места.

Всеки проект ще се оценява по точкова система, като най-много - три точки ще се дават, ако проектът  е обезпечен със средства на заявителя до реализация на продажби.
Толкова точки ще носи и ако има финансовите прогнози залагат ръст на приходите два пъти за първите три години, има вече изградена клиентка мрежа или покаже договор за инвестиция с фонд за дялово и рисково инвестиране за не по-малко от 100 000 лева. За да получи стартъп виза, проектът трябва да събере минимум  девет точки от общо 17.
Издадените удостоверения на предприемачите ще се вписват в електронен регистър.

Наличието на критерий за наемане на определен брой служители от предприемачите,  желаещи да учредят стартъп компания се явява неконкурентно спрямо критериите на останалите европейски страни с подобни насърчителни програми, в които подобен критерий липсва, пише в мотивите към законопроекта.

Наредбата облекчава свободното движение на стоки, услуги, капитали и работници от трети страни към България. В контекста на войната в Украйна и трайните последици от нея приемането на работеща процедура за „Стартъп виза“ е естествен отговор за привличане на бизнес ориентираните хора, които искат да преместят бизнеса си в България, като най-често става въпрос за технологичен бизнес, който е в своята начална фаза на развитие и в тази връзка бива третиран като стартъп компания.

Предложеният проект на наредба не води до въздействие върху държавния бюджет.

Предложения и забележки могат да се изпращат до 13 септември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във