Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Уеб базирана платформа ще проследява движението на продуктите за растителна защита

Земеделските стопани и професионалните потребители на продуктите за растителна защита са длъжни да водят записи за всяка употреба на продуктите за растителна защита, биологични агенти и торове.

Уеб базирана платформа ще проследява движението на продуктите за растителна защита (ПРЗ) от производителя или вносителя до крайния потребител на произведената продукция. Платформата ще бъде създадена и ще се администрира и поддържа от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Това е записано в проект на Наредбата за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита, публикувана за обществено обсъждане, съобщиха от агроминистерството.
Създаването и поддържането на платформата цели подобряване на проследяемостта и контрола върху произведените и внесените в България продуктите за растителна защита, търговията с тях, употребата им в растителната защита и спазването на карантинните срокове. 
В платформата ще се отразяват също проведените растителнозащитни мероприятия и торене.
С наредбата се предлага още при употребата на пестициди върху земеделски площи да се спазват отстояния от населените места, в зависимост от посоката на вятъра и вида на използваната техника. Транспортиране на третирани семена да се извършва само в специални чували, които не се използват повторно. Обработването на семена за посев с продуктите за растителна защита да се извършва в специализирани обекти или на площадки с контролиран достъп. Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне и депониране на празните опаковки от продуктите.
Земеделските стопани и професионалните потребители на продуктите за растителна защита са длъжни да водят записи за всяка употреба на продуктите за растителна защита, биологични агенти и торове. Данните се вписват в „Дневник за проведените растителнозащитни мероприятия и торене“ по образец, утвърден от изпълнителния директор и публикуван на интернет страницата на Българска агенция по безопасност на храните. С наредбата се предоставя възможност Дневникът да се води както на хартиен, така и на електронен носител, като при необходимост земеделските стопани предоставят на контролните органи.
За целите на самоконтрола, земеделските стопани изследват поне една растителна проба за остатъци от пестициди през текущата година, непосредствено преди прибиране на реколтата. Продукцията се прибира след изтичането на карантинния срок, посочен на етикета на вложения продукт.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във