Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ТЪРГОВИЯТА С ПРАВАТА НА БУЛСТРАД ЗАПОЧВА НА 2 МАЙ

Търговията с правата за увеличение на капитала на ЗПАД Булстрад ще започне на 2 май и ще приключи на 15 май, съобщиха от БФБ-София. Застрахователното дружество ще увеличи капитала си с издаването на 564 хил. нови акции с номинална и емисионна стойност от 10 лв. за всяка. След увеличението капиталът на дружеството ще достигне 19.74 млн. лева. Броят на издадените права е 1.41 милиона, като съотношението им спрямо новите акции е 1 към 0.4. Броят на акциите, които едно лице може да запише, е равен на броя на притежаваните от него права, умножен по 0.4, при закръгляване към по-голямото цяло число.
Началната и крайната дата за прехвърляне на правата са съответно 2 май и 17 май, а аукционът за непродадените дотогава права ще се проведе на 25 май. Вписването на акциите от увеличението ще започне на 2 май и ще приключи на 9 юни. Инвестиционен посредник ще е Ти Би Ай Инвест ЕАД, а БУЛБАНК ще е финансовата институция, в която ще бъде открита набирателната сметка. Последната дата за сключване на сделки с акции на ЗПАД Булстрад на борсата, в резултат на които преобретателят има право да участва в увеличението на капитала, беше 11 януари 2006 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във