Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ТРЕНИРОВКА ЗА ЕВРОСУБСИДИИ

Сред шумните отчети за изпълнение на екшън плана в областта на земеделието, съвсем тихичко се промъкна новината, че е реконструиран четвъртокласен път Бабек - Свежен в община Брезово. Проектът е изграден по програма САПАРД и е на стойност 1 090 519.92 лева. На практика за пръв път чрез предприсъединителните фондове на Евросъюза, предназначени за селското стопанство, се финансира обект от инфраструктурата. Всъщност това може да се нарече тренировка за усвояване на евросубсидии, защото от догодина стартира програма за развитие на селските райони, която ще наследи САПАРД. За периода от 2007 до 2013 г. България ще получи 2.309 млрд. евро от Европейския съюз, а заедно с националното съфинансиране тези средства ще достигнат 2.76 млрд. евро. Парите ще се разпределят сред земеделските производители директно от Разплащателната агенция, каза за в. БАНКЕРЪ министърът на земеделието и горите Нихат Кабил. Той уточни, че при кандидатстване за евросубсидии предимство ще имат проектите, целящи повишаване на конкурентоспособността на нашите селскостопански продукти и качеството на живот в селата. Акцент ще се постави върху предложенията за алтернативни дейности, защото земеделието няма да е единственият начин за съществуване там. По европейските стандарти 90 на сто от територията на България попада в определението селски райони. Общини или сдружения от земеделски производители ще могат да се включат с проекти за строеж на пътища и ВиК съоръжения, за пречиствателни станции, за биогорива, за екология и залесяване. Под строгия контрол на Брюксел парите ще се харчат за развитие на животновъдни ферми, за производство на селскостопанска продукция, за модернизиране на преработвателната индустрия и за биологично земеделие.
Националният стратегически план, подготвен от специалистите на агроминистерството и предложен за публично обсъждане, предвижда и национално доплащане по проектите. Според него 20% от средствата на еврофондовете за развитие на селските райони за първите три години след присъединяването 2007-2009 г. ще бъдат насочени по програма Национални доплащания към директните плащания. Експертите изчисляват, че това е 20 на сто от 733 млн. евро без съфинансирането от българска страна.
Стратегическият план предвижда субсидирането да стане в четири направления. Първото е за повишаване на конкурентоспособността на земеделието, горското стопанство и преработвателните предприятия. Второто е опазване на околната среда и устойчиво стопанисване на земеделските земи, третото е за повишаване на качеството на живот в селските райони, в което се включват инфраструктурни проекти, осигуряване на достъп до ИНТЕРНЕТ и други услуги. Четвъртата насока за получавана на европари е по т. нар. ос Лидер. По нея ще се финансират дейности, включени в първите три направления, като проектите (може и съвсем нестандартни), се реализират от един човек или от неформална група хора в дадено село. Те могат да са образователни или развлекателни програми, както и нови за района дейности, чрез които неправителствени и бизнес организации ще откриват работни места. Ще се заделят средства и за поддръжка и реставриране на културни и исторически паметници, за създаване на общински паркове и др. Средствата, определени за четвъртата приоритетна ос за инвестиции в участието на местните общности в развитието на селските райони, ще представляват 2.5% от помощта. До 2013 г. за финансиране на неформалните инициативни групи Евросъюзът ще отпусне 70 млн. евро.
Предвижда се около милиард евро да се инвестират във ферми, мандри, месопреработвателни цехове, за нови насаждения и залесяване. В сектор Мляко ще се дават пари за покриване на хигиенните изисквания за качество. В сектор Птици акцентът пада върху въвеждане на новото европейско законодателство, свързано с хуманно отношение към кокошките носачки. С предимство ще се ползват екологични проекти като създаване на торосъбирателни площадки и пречиствателни съоръжения в животновъдните ферми. В седемгодишния период, през който ще се реализира програмата за екологични проекти, са предвидени 730 млн. евро. С тези пари ще се подпомагат фермери в планинските и неподходящите за земеделие райони. Засега обаче експертите от агроминистерството не са уточнили кои са тези райони. В момента се изготвя техническа карта, която трябва да се съгласува с Еврокомисията.
Фондът за развитие на селските райони ще отпуска средства за преструктуриране на полупазарните дребни стопанства. Това са производители, които предлагат част от продукцията си на пазара, а останалата част консумират сами. Те ще могат да получават по 1500 евро годишно, но само при условие, че представят бизнес план.
Проучването на нуждите на селските райони, направено от Световната банка през 2004 г. в България, сочи, че пътната инфраструктура у нас не се поддържа добре и хората, живеещи в селски райони, са най-недоволни от състоянието на общинските пътищата между отделните селища (61%), от улиците в самите населени места в селските райони (65,2%) и от пътищата до земеделските земи (50%). За инфраструктурни проекти по европейската програмата са предвидени над 800 млн. евро. С тях ще се строят междуселските пътища и улиците в селища с население до 20 хил. души. Определено е селските фондове да финансират ВиК съоръжения и пречиствателни станции в села, където има до 2 хил. жители.

Разпределение на средствата за развитие на селските райони в периода 2007-2013 година.
1. Конкурентоспособност на земеделието, горското стопанство и преработвателната промишленост - близо 1 млрд. евро.
2. Опазване на околната среда и устойчиво стопанисване на земеделските земи - 710 млн. евро.
3. Повишаване на качеството на живот в селските райони - 830 млн. евро.
4. Лидер - 70 млн. евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във