Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Текстилните фирми страдат от наплива на стоки от Турция, Корея, Китай и Индия

Наложените строги противоепидемични мерки и ограничения доведоха до нарушаване на нормалната икономическа дейност на почти всички стопански субекти в страната. Поради непредсказуемата динамика на COVID-19, обхватът и ефектите върху бизнеса е сложно и практически невъзможно да бъдат оценени с точност
на този етап, отбелязват мениджърите на "Велбъжд" АД - Кюстендил. Дружеството определя като съществено некоригиращо събитие избухналата пандемия от Covid-19. Фирмата е специализирана в производство и търговия в страната и чужбина на вълнени и вълнен тип прежди и изделия от тях. Мажоритарен акционер е "Велбъжд Стил" АД, Кюстендил, който притежава 65.78% от капитала и правата на глас в общото събрание на фирмата.

Характерно за пазара на текстилни и вълнени изделия е, че същият не предполага непосилно високи капиталови разходи за навлизане на този пазар, поради което заплахата от навлизане на нови конкуренти в бранша е голяма.

Предимството на "Велбъжд" АД пред местните конкуренти е наличието на модерен багрилен цех, както за влакна /лента/, така и за прежда в широка цветова гама, позволяваща бързо реагиране на нуждите на клиентите, както за големи количества от различни цветове, така и за по – малки поръчки.
През миналата година нетните приходи от продажби на дружеството са в размер на 2.13 млн. лв. и отчитат увеличение спрямо 2018-а. Делът на вътрешния пазар е определящ за приходите като осигурява 68% от общите парични постъпления от продажби на продукция, а делът на експорта е 32 на сто. През последните три години намалява делът на износа.

Основни конкуренти на българския текстилен пазар са фирмите от Турция, Корея, Китай и Индия. Освен по-ниската себестойност на произвежданата от тях продукция, износът в тези държави допълнително се стимулира от държавни субсидии.
В контекста на затруднената обща финансова и икономическа конюнктура, оказала неминуемо негативно влияние и върху развитието на текстилната промишленост в България, бъдещето развитие на дружеството ще бъде свързано с оптимизиране на разходите, запазване и разширяване на производството, както и адаптиране на стратегията за развитие към съществуващите пазарни, икономически и финансови условия на опериране.
Високи са и разходи за покриване на нормативи и стандарти на Европейския съюз. Оперирането в текстилния сектор на Стария континент налага спазването на три базисни директиви.

Въпреки че нито европейската, нито българската еко маркировка са задължителни, редица предприятия оценяват положително притежаването на такъв знак за обществена ангажираност и социална отговорност по отношение на значими проблеми като опазването на околната среда. Това е свързано с редица изследвания и проби на продукта, което води со оскъпяване на продукта.
Посоченият риск може да бъде ограничен тъй като "Велбъжд" АД притежава сертификат Еко-Текс стандарт 100 за екологично чисти багрила, който гарантира, че продуктите отговарят на екологичните изисквания. Дружеството притежава собствена лаборатория за контрол върху суровините, полуфабрикатите и готовата продукция, както по отношение на качеството така и по отношение на безопасността им за околната среда.

В условия на финансова и икономическа рецесия фирмата успява да запази обема на произвежданата продукция, което комбинирано със стриктно управление на приходите и разходите е довело до задоволителен финансов резултат. Важен момент за дружеството е успешно използване на различни форми на финансиране - авансови плащания, работа на ишлеме и други. Приетата форма на плащане преди експедиция до голяма степен решава проблема с рискът от ненавременно събиране на вземанията от клиенти.
Oсновна цел и през 2020 г. ще бъде повишаване на конкурентноспособността - усъвършенстване на технологията за багрене на малки количества вълнена лента, автоматизиране на процесите, по-нататъшно подобряване ефективността на производството, усвояване обработка на прежди за изделия устойчиви на пране и други, уточняват от фирмата.
Повишеното търсене и нарасналият интерес на прежди за ръчно плетиво от съседните държави (основно Гърция и Румъния) е положителен момент в пазарните условия, поради което усилията на дружеството са насочени към задоволяване на тази пазарна ниша.
Инвестициите и през 2020 година в зависимост от финансовите възможности ще бъдат насочени и към поддържане на оборудването с качествени ремонти, осъвременяване на машинния парк, въвеждане на нови технологии, подобряване на работната среда и условията на труд и други.

Планира се възможността за част от инвестициите да се използват средства по различни програми на ЕС за подобряване конкурентноспособността на дружеството

Не съществува зависимост на "Велбъжд" АД по отношение на отделни доставчици. За всяка основна суровина дружеството има търговски отношения с няколко доставчика.
По отношение на клиентите за фирмата съществува зависимост от три основни клиента, чийто относителен дял от общия обема на продажбите надвишава 10 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във