Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ТЕЦ "Марица-изток 2"съвсем закъса

Модернизацията на държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" е блокирана заради затварянето на КТБ.

В изключително затруднено положение е изпаднала държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" заради поставянето на Корпоративна търговска банка под специален надзор. На практика на карта е заложено бъдещето на централата, тъй като поради липсата на финансиране е блокирана програмата за модернизация на блоковете й. Това ще доведе до намалено производство и огромни загуби, а може да причини замърсяване на околната среда, аварии и дори злополуки. 

За извършването на въпросната модернизация на блокове V и VII на 11 юни 2012 г. е сключен договор с "Тошиба Интернешънъл (Юръп)" Лтд. Проектът е на стойност 2 030 000 000 японски йени и 7 000 000 евро, като левовата им равностойност към датата на подписване на споразумението е 53 553 514 лева. Поради големия размер на сумата и невъзможността за осигуряването й чрез собствени средства съветът на директорите на ТЕЦ "Марица-изток 2" взема на 6 август 2013-а решение за провеждането на конкурс за избор на финансова институция, готова да предостави инвестиционен кредит. След приключването на процедурата е подписан договор № 12660 от 10.12.2013-а с Корпоративна търговска банка за отпускането на кредит с левовата равностойност на 1 304 551 300 йени и 1 066 000 евро. 

Всичко е вървяло по план до 20 юни тази година, когато КТБ бе поставена под специален надзор от БНБ. Както е известно, за периода на надзора беше отнето правото на банката да прави каквито и да било плащания, което означава, че със средства по влогове и сметки на нейни клиенти, включително и на държавната електроцентрала, не можеше да се оперира. Вестник "БАНКЕРЪ" научи, че поради тази причина, с писмо изх.№ 22943 от 27.06.2014-а, ръководството на компанията е отправило запитване до кредитната институция дали е възможно, "докато тя е под специален надзор от БНБ, да бъдат представяни от "Тошиба Интернешънъл (Юръп)" Лтд документи за плащане по откритите акредитиви и ще бъдат ли извършвани съответните плащания при настъпване на условията за това, респективно ще бъде ли отпуснат заем на "ТЕЦ Марица-изток 2" ЕАД в размер на левовата равностойност на тези плащания"? В отговор на 23 юли назначените квестори в КТБ заявяват, че е възможно докато банката е под специален надзор, да бъдат предоставяни документи от "Тошиба" по откритите акредитиви, но плащанията по тях ще може да се извършват единствено след изтичане на срока на специалния надзор. 

"Спирането на плащанията по акредитивите, както и падането на кредитния рейтинг на КТБ под минимално изискуемия BB,според Standard&Poors, или еквивалентен беше изтъкнато като сериозно притеснение от "Тошиба" на оперативни срещи за отчитане на напредъка по инвестиционния проект и като обстоятелство, реално застрашаващо реализацията му", обясни изпълнителният директор на централата Живко Динчев. По думите му при липса на плащане японците ще забавят реализацията на проекта, от което обаче ще произтече невъзможност ТЕЦ "Марица-изток 2" да упражнява лицензионната си дейност с блок 7, чиято рехабилитация се извършва в момента. Ще бъдат дължими и значителни по размер неустойки в полза на изпълнителя. Затова на 5 ноември е взето решение да се отправят покани до пет банки, които да заменят КТБ като финансираща институция. Става дума за "Сосиете Женерал Експресбанк", "УниКредит Булбанк", "Банка ДСК", "Райфайзенбанк (България)" и "Ситибанк Европа".

"Използването на собствени средства вместо предвидения заем/акредитив ще доведе до невъзможност за обслужване на задължения по други сключени договори, а именно контрагентите ни ще бъдат ощетени и оставени без средства, което от своя страна може да доведе до големи финансови затруднения и евентуална невъзможност дружеството да се разплаща със своите контрагенти и служители. От друга страна, неизвършване на плащания по действащите контракти би довело до тяхното прекратяване, като от това биха последвали значителни вреди, например неизпълнение на доставки на резервни части, стоки, необходими за производството на електрическа енергия, горивни материали, варовик и други. Последиците от това ще засегнат околната среда - може да се допусне замърсяване на въздуха или да се причини тежка авария при работата на съоръженията. Ненавременното извършване на текущи доставки и ремонти би могло да доведе и до експлоатационни аварии и дори до злополуки. Следва да се отчете и особеното значение на проекта за рехабилитация и увеличаване на мощността на турбините на блокове V и VII, както и фактът, че изпълнението му ще доведе до редукция на парникови газове. Поради тази причина същият е включен в Националния план за инвестиции за периода 2013-2020-а и срещу реализацията му ТЕЦ "Марица-изток 2" би получила безплатни квоти за парникови газове", мотивира се още Динчев.

След всичко казано от него ще е интересно да видим кога и дали въобще банките ще откликнат на поканата. А също и какви условия евентуално ще предложат за финансирането на електроцентралата. Конкретни срокове за това няма.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във