Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Свързването на "Чирен" с "Балкански поток" е в плана на "Булгартрансгаз"

Свързването на хранилището за природен газ "Чирен" с газопровода "Балкански поток" е включено в десетгодишния план на "Булгартрансгаз" 2021 - 2030 година. Това каза по време на парламентарния контрол министърът на енергетиката Андрей Живков. Свързването на "Чирен“ ще стане с газопровод с дължина 45 км от КВ „Бутан“. Очакваната стойност на инвестицията за разширението на газохранилището е около 308 млн. евро без ДДС. Ще се разчита на собствени средства на „Булгартрансгаз“ ЕАД и съфинансиране от Механизма за свързване на България (предстои кандидатстване). Прогнозната дата на въвеждане в експлоатация е 2024 г., пише в Десетгодишния план на "Булгартрансгаз"* за периода 2021-2030 година.

Подземното газохранилище „Чирен” има основна роля за компенсирането на сезонните неравномерности в потреблението на природен газ и осигуряването на авариен резерв при непредвидени и форсмажорни ситуации. Основният потребител на услугите за съхранение на природен газ е „Булгаргаз” ЕАД. Но през 2020 г. се наблюдава значителен ръст на количествата, съхранени за нуждите на  други търговци, ползващи услугата.

Въпреки относително ниския дял в крайното енергийно потребление, газът е значим природен ресурс с потенциал за увеличаване на дела му в общото енергийното потребление на страната през следващите години. Към момента делът на битовото газоснабдяване в България остава нисък в сравнение с други страни членки на ЕС, но е с непрекъснат тренд на увеличение. Насърчаването на газификацията чрез разширяване на газопреносната мрежа до нови региони е приоритет в Енергийната стратегия на България.
Още повече, че природният газ е в основата на политиката на ЕС за намаляване на парниковите емисии до 2030 година. Газовата инфраструктура ще има ключова роля и за декарбонизацията и постигането на въглеродна неутралност до 2050-а.

Развитието на газовата инфраструктура в страната и региона и реализирането на концепцията за български газоразпределителен център предопределят потенциала на ПГХ „Чирен” и като търговско хранилище. С дейностите за поетапно увеличаване на обема на хранилището ще се насърчи търговията с природен газ, ще се повиши пазарната конкуренция и ще се допринесе за функционирането на ликвиден газов пазар.

Проектът за разширение на „Чирен” се явява първа стъпка от концепцията за разширение на капацитета за съхранение на газ в региона, определена като „проект от общ интерес” на Евросъюза. За осъществяване на цялостния проект през 2020 г. са проведени 3D сеизмични изследвания за локализиране на зони, в които с по-голяма точност да се определи местоположението на нови експлоатационни и наблюдателни сондажи. Предвидено е включително да бъде подменена част от наземните съоръжения и изградени нови модули от наземната инфраструктура.

Разширението на капацитет на ПГХ „Чирен“ предвижда увеличение на обема  работен газ до 1 млрд. куб. метра. Предстои изработване на инвестиционен проект, пише в плана на "Булгартрансгаз".

Очаква се осигуряването на допълнителен обем за съхранение да насърчи търговията с природен газ, да повиши пазарната конкуренция и да допринесе за функционирането на ликвиден газов пазар. Разширението на ПГХ „Чирен“ е в синергия и с проекта за терминал за LNG край Александруполис.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във