Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Свиването на морската търговия повлия върху пристанищните услуги

Много сектори все още остават засегнати от ефектите на ковид пандемията. Макроикономическите прогнози на световните институции са за възстановяване на предкризисните равнища на ръст (стабилизация) на икономиката през второто/третото тримесечие на 2021 година. Все още сред засегнатите са транспорта, туризма, развлеченията и свободното време, както и дружества в изцяло експортноориентирани отрасли.  

Секторът, в който оперира "Портови флот 99" АД е извършване на основни морско-технически пристанищни услуги, включително за влачене, буксировка на плаващи средства, въвеждане на кораби или длуги плаващи средства в пристанищата и извеждането им от тях и други. За тази индустрия по принцип е характерна сравнително висока цикличност, тъй като е обвързана с тенденциите във външната търговия (внос и износ) и свързаните с нея транспортни услуги. Анализите показват, че в пристанищните райони под юрисдикцията на Дирекция "Морска администрация" - Варна, към момента не се наблюдава изразена сезонност на извъшваната от "Портови флот 99" АД услуги. Независимо от това, намаляването на обемите на входящия морски транспорт в пристанище Варна, където дружеството оперира, биха се отразили негативно на обема дейности, които фирмата извършва, а оттам - и на реализираните приходи, съобщават от компанията. 

Такава тенденция се наблюдаваше през периода март-май 2020 г., причината, за която беше разразилата се пандемия от коронавирусна инфекция, вследствие на която обемът на обработения брутен тонаж товари спада значително във всички групи превози и услуги.

В края на миналата година "Портови флот 99" е водеща буксирна компания, която има дял от над 31% изчислен на база обработен брутен тонаж (GT). Дружеството работи по договори за услуга с влекачи и договори за посредничество в корабоплаването, както с корабни агенции, посредници, така и директни договори с корабособственици, корабни оператори и мениджъри.

Като следствие от всички проблеми в световната търговия през миналата година по време на пандемията от ковид-19 са намалели общите приходи от дейността на  "Портови флот 99" АД с 1.38 на сто. Кризата е "помогнала" и за намаляване на разходите по дейността - с 4.58 на сто. Най-голям дял в харчовете заемат тези за възнаграждения и осигуровки, представляващи 47.18%  от всички разходи, следвани от похарчените пари за външни услуги. 

Дружеството подлежи на регистрационен режим и предоставяното му от Изпълнителна агенция "Морска администрация" удостоверение за регистрация на пристанищен оператор му дава право за упражняване на влекачна дейност. Влекачите, използвани в дейността на фирмата също подлежат на регистрация и ежегодни прегледи от агенцията. Отнемането на някой от тези документи може да попречи на изпълняването изцяло или частично на дейността на фирмата.

"Българска морска компания - ПФ" ЕООД е най-големият акционер с дял от 53.29% от капитала на "Портови флот 99" АД.  Управляващи дружества и пенсионни фондове държат 46.30% от акциите с право на глас, а ръцете на индивидуални инвеститори са 0.01% от книжата.

За края на юни е насрочено общото събрание на акционерите. Мениджърите предлагат сумата от 60 252 лева от нетната печалба на дружеството през 2020 г., в размер на 123 654 лева, да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно по 0.03 лева на една акция. Останалата част от печалбата - от 63 402 лева, ще бъде отнесена счетоводно във фонд „други резерви“.

 

Рискове

Неизпълнението на един или повече договори, от страна на дружеството или на негов контрагент може да доведе до евентуални проблеми в платежоспособността на фирмата.

Оперативният риск е свързан със загуби или непредвидени разходи в резултат на неадиквотни или неработещи вътрешни процеси и системи, човешки грешки, както и неблагоприятни и недобросъвестни външни събития и действия.

Пропуски при изпълнението на поетите ангажименти могат да доведат да забавяне или неизпълнение на договорни задължения, което да предизвика съдебни дела и значителни непредвидени разходи за фирмата. Трудови инциденти също биха могли да доведат до временно преустановяване на дейността.    

Дейността на "Портови флот 99" е специфична, поради което съществува риск от липсата на квалифициран персонал с определени знания и умения на местния пазар на труда.  

Пандемията от коронавирус оказа влияние и върху организацията на работа на служителите, което увеличава риска от възможни финансови загуби, вследствие на допуснати грешки от персонала, отбелязват от дружеството. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във