Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Свиването на морската търговия намали приходите и на пристанищните оператори

Секторът, в който работи “Портови флот 99” АД е свързан с извършване на основни морско-технически пристанищни услуги, включително за влачене, буксировка на плаващи средства, провличане или тласкане, включително въвеждане на кораби или други плаващи средства в пристанищата и извеждането им от тях. За тази индустрия по принцип е характерна сравнително висока цикличност, тъй като е обвързана с тенденциите във външната търговия и свързаните с нея транспортни услуги.

Анализите на дружеството показват, че в пристанищните райони под юрисдикцията на Дирекция “Морска администрация”- Варна, към момента не се наблюдава ясно изразена сезонност на извършваните от фирмата услуги. Независимо от това, намаляването на обемите на входящия морски транспорт в пристанище Варна, където дружеството оперира, биха се отразили негативно на обема дейности, които дружеството извършва, а оттам – и на реализираните приходи.
Такава тенденция се наблюдава през периода март-май 2020 г., причината, за която се дължи на разразилата се пандемия от коронавирусна инфекция (COVID-19), вследствие на която обемът на обработения брутен тонаж спада значително във всички групи превози и услуги.

Дружеството работи на основата на договори за услуги с влекачи и договори за посредничество в корабоплаването, както с корабни агенции, посредници, така и директни договори с корабособственици, корабни оператори и мениджъри. Заедно с това се работи и в посока търсене на нови пазарни възможности.
Като резултат от сегашната ситуация, към края на септември „Портови флот 99“ показва намаление на нетните приходи от продажби до 4.87 млн. лв., което представлява намаление със 7.29% спрямо същия период на 2020 година. Паричните приходи на фирмата се формират от 98.69% приходи от продажба на услуги и 1.31% от други приходи.

И разходите по дейността на дружеството са намалели - с 9.36% на годишна база. Това е причината „Портови флот 99” да повиши положителния си нетен финансов резултат. В края на септември той е 198 хил. лв. при 94 хил. лв. година по-рано.

 

Рискове

Дейността на дружеството е специфична и изисква служителите на компанията да имат определени знания, умения и квалификация. Това поражда оперативен риск за
"Портови флот 99" поради недостига на квалифицирани кадри на местния пазар на труда или напускане на служители.

Компанията е част от икономическа група (групата предприятия на "Митрадор Венчър" ЛТД.,Великобритания). В тази връзка съществува риск от възможни неблагоприятни последици за дружеството в случай на влошаване на финансовото състояние и резултатите на групата.

Предвид епидемичната обстановка в страната, се очаква въвеждане на нови ограничителни мерки, които ще влияят осезателно и на дейността на “Портови флот 99”, отбелязват от фирмата. Те са с различен интензитет, но всички те влияят на финансовите резултати на дружеството чрез въвеждане на задължения, водещи до извършване на допълнителни разходи или въвеждане на ограничения, непозволяващи реализиране на приходи.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във