Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Свитите приходи създават проблеми на общините

Приходите на общините намаляват заради прилагането на мерките за защита от пандемията от коронавируса, но разходите им си остават, те няма как да се свият.  Трябва да се помага на хората. Облекчения за фирмите и за гражданите трябва да има - икономиката не работи с пълна сила, а много от българите останаха без работа и са на минимална заетост, логично е намаляването или отложеното плащане на местните данъци и такси. Всичко това създава неудобства и за местната власт, и за хората. 

Някои кметове вече призовават за помощ и за промени във финансирането на общините. 

"С между 35-45% паднаха местните приходи. Ако погледнете това, което в условията на Covid отива в общините, нас ни няма в никакви списъци, а реално хората са в общините", казва пред БНТ Владимир Москов, кмет на Гоце Делчев. Има неотложни услуги и за да ги осъществяват, общините трупат задължения. И отново градоначалникът повдига въпроса "да им бъде дадена по-голяма самостоятелност". 

В Ямбол пък намаляват цените на градския транспорт. От 15 септември месечните карти за всички линии на градския транспорт ще бъдат по-евтини, съобщават от пресцентъра на общината. Влиза в сила и нова схема на движение на градския превоз. Ще бъдат премахнати някои от курсовете по автобусните линии, някои спирки ще бъдат закрити.
Вместо плащаните досега 45 лева, картата за работещите ще им струва по 30 лева на месец, за учениците - 25 лева, а за пенсионерите - 23 лева.
От общината обещават и предпреждават, че ще се засили контролът за изпълнение на новата транспортна схема.

Въпреки трудностите, общините обаче гледат и напред - в следващите години. 

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в съответствие с „Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.", започна разработването на План за интегрирано развитие на град Ямбол за периода 2021-2027 година. Той е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на града през следващия програмен период.

В тази връзка от общината правят допитване до гражданите относно изработването на плана, което би добавило нови идеи и виждания за развитието, би гарантирало реалистичност и осигурило публичността му. "Една от формите на вашето участие е чрез предоставяне на вашето мнение и оценка за процесите и насоките за развитие на община Ямбол", отбелязват от общината. 

На други места пък се обсъждат нови инвестиции. Такъв е проектът за изграждане на екологична инфраструктура за намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, генерирани в общините Кюстендил, Невестино и Трекляно.
Става въпрос за изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“, финансиран по ОП „Околна среда 2014 - 2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне на „Комбинарана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварителна третиране на битови отпадъци“.

Бенефициент по проекта е Община Кюстендил. Той е с общата стойност 9 748 590.60 лева. От тях 5 955 969.72 лв. от Европейския фонд за регионално развитие; 1 051 053.48 лв. е национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България; 826 492.22 лв. е собственият принос на Кюстендил и 1 915 138.18 лв. недопустими разходи. Продължителността на проекта е от 10 април 2019 г. до 2 юли 2022 година

 

Данъчни промени

Законът за изменение на Закона за местните данъци и такси, приет от 44-то Народно събрание на 30 юли 2020 г., бе обнародван в „Държавен вестник“ с промяна в Преходни и заключителни разпоредби:

"§ 3.      (1) Общинският съвет може да освободи от заплащане на таксата за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020 г. задължените лица предприятия, които вследствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на общината.

(2) Преустановяването на дейността за съответния период се удостоверява от лицата по ал. 1 с финансови и други документи, по ред и начин, определен от общинския съвет."

Facebook logo
Бъдете с нас и във